Σε επενδύσεις άνω των 2,1 εκατ. ευρώ έχει προχωρήσει την πενταετία 2017-2021, η «Κουφετοποιία Χατζηγιαννάκη Α.Ε» που είναι συνώνυμο ενός ολόκληρου βιομηχανικού κλάδου. Η εταιρεία που ξεκίνησε το 1950 ως οικογενειακή́ επιχείρηση με κυρία δραστηριότητα την παραγωγή́ κουφέτου, σήμερα έχει προσαρμοστεί́ πλήρως στις αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής, κερδίζοντας μια ιδιαίτερη θέση στην ελληνική́ αγορά́ και διεκδικώντας την θέση της στην αγορά́ της Ευρώπης, της Αμερικής και της Μ. Ανατολής.

Η περσινή χρονιά υπήρξε μία χρονιά́ αξιοσημείωτων οικονομικών επιδόσεων για την εταιρεία, αφού́ μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητος, κατάφερε να πέτυχει σημαντική́ αύξηση του κύκλου εργασιών, άνοδο στους όγκους πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδος και περαιτέρω βελτίωση των ταμειακών διαθέσιμων, στοιχειά τα οποία μεταφράζονται σε αύξηση της κερδοφορίας προ φορών κατά́ € 525.000. Επιπλέον, η συνετή́ διαχείριση των δαπανών βοήθησε στο να ανταπεξέλθει στα πρώτα σημάδια εντόνων πληθωριστικών πιέσεων κατά́ τη διάρκεια των τελευταίων μηνών του έτους, όταν αρχίσαν να παρατηρούνται οι πρώτές αυξήσεις, τόσο στις τιμές κτήσης πρώτων και βοηθητικών υλών όσο και στα κόστη ενέργειας και διεθνών μεταφορών.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στην χρήση 2021 ανήλθε σε € 7.513.466,82 ευρώ́ έναντι € 4.965.347,49 το 2020 σημειώνοντας αύξηση 51,32%. Τα EBITDA διαμορφωθήκαν στα € 846.184,14 έναντι € 327.856,12 το 2020, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 542.737,81 έναντι € 17.528,57 σημειώνοντας αύξηση κατά́ 95% και τα καθαρά́ κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 393.800,23 έναντι € 15.720,26. Για την τρέχουσα χρήση και υπό́ το πρίσμα των συνθήκων στην αγορά οπού αυτό́ είναι εφικτό́ και χωρίς να κινδυνέψει η ανταγωνιστικότητά της, προχωρά σε αυξήσεις των εργοστασιακών της τιμών ώστε να καλύψει μέρος των ανατιμήσεων. Σε επίπεδο όγκου πωλήσεων, δεν αναμένει σημαντικές διαφοροποιήσεις και ήδη από́ τους πρώτους μήνες του έτους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, οι πωλήσεις παρουσιάζουν άνοδο.