Ένας νέος σταθμός παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου στα Σέρβια Κοζάνης προστίθεται στο πλούσιο χαρτοφυλάκιο έργων της kIEFER, που περιλαμβάνει πάνω από το 50% της εγκατεστημένης ισχύος μονάδων βιοαερίου στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η kIEFER έχει συστήσει ειδική μονάδα έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογιών σε μονάδες βιοαερίου.
Ο νέος σταθμός βιοαερίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΕ, έχει εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ 499 KWe, θερμική 513 KWth και αναμένεται να παράγει ετησίως 4.150.000 kWh. Πρόκειται για έναν σταθμό ο οποίος θα διαχειρίζεται ετησίως 13.000tn πτηνο-κτηνοτροφικά απόβλητα από την ευρύτερη περιοχή και φυτικά ενσιρώματα. Πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη, η μονάδα θα προσφέρει οικονομικά οφέλη στην περιοχή, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στην τοπική οικονομία. Μέσα από τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης θα αξιοποιήσει τα παραγόμενα απόβλητα, μειώνοντας το ρυπαντικό τους φορτίο τις οσμές και την οπτική ρύπανση. Το τελικό προϊόν θα είναι ένα άοσμο εδαφοβελτιωτικό πλήρως απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς αφού πριν τη διάθεσή του θα έχει οδηγηθεί σε μονάδα παστερίωσης για την εξυγίανσή του.

Το βιοαέριο «απάντηση» στο πρόβλημα διαχείρισης αποβλήτων
Αποτελώντας μια ενδεδειγμένη λύση για το οξυμμένο πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων, οι μονάδες βιοαερίου, μπορούν την ίδια στιγμή, να δώσουν ώθηση στον πρωτογενή τομέα, καθώς η πλεονάζουσα θερμότητα μπορεί να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες θέρμανσης των κτηνοτροφικών μονάδων της ευρύτερης περιοχής. Επιπρόσθετα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό «αρωγό» στις προσπάθειες ενεργειακής μετάβασης στην περιοχή, καθώς εγκαθιστώντας τέτοιες μονάδες κοντά σε ΒΙΠΕ, εξασφαλίζεται με έναν πράσινο και αξιόπιστο τρόπο, θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια για τις βιομηχανίες από τα απόβλητα που οι ίδιες παράγουν.