Προχωράει η επένδυση της εταιρείας Kenfood, θυγατρικής του Ομίλου Loulis Food Ingredients, στη περιοχή της Θήβας, καθώς μεταξύ των στόχων της εταιρείας για το 2024 είναι και η αύξηση της παραγωγικότητας με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής.Ειδικότερα, μετά την τελευταία αύξηση κεφαλαίου αποφασίστηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, πως το ποσό των 1.492.631 ευρώ, θα διατεθεί για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της στην  παραπάνω επένδυση που θα αφορά σε κτιριακή και μηχανολογική επέκταση υφιστάμενης μονάδας παραγωγής μειγμάτων αρτοποιίας και ειδών ζαχαροπλαστικής στο Αμπελοχώρι Βοιωτίας.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρεία στις τελευταίες οικονομικές της καταστάσεις, σχετικός φάκελος έχει υποβληθεί προς ενίσχυση στον Αναπτυξιακό Νόμο, με το συνολικό κόστος της επένδυσης να ανέρχεται στα 2.952.262 ευρώ. Μάλιστα, στις 6 Μαρτίου 2024 αποκτήθηκε αγροτεμάχιο έκτασης 4.493 τ.μ. στην θέση Ασπρόχωμα, στην περιοχή του Αμπελοχωρίου, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 22.000 ευρώ. Επί του νέου αγροτεμαχίου, το οποίο συνορεύει με τις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανικής μονάδας θα πραγματοποιηθεί η άνωθεν κτιριακή και μηχανολογική επέκταση.

Ανοδικά οι πωλήσεις
Στα «συν» της περασμένης χρονιάς για
την Kenfood, προσμετράται και η αύξηση των πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις για την χρήση του 2023 στην εταιρεία ανήλθαν σε 14,587 εκατ. ευρώ έναντι 13,104 εκατ. ευρώ το 2022 αυξημένες κατά 11,32%, ενώ το Κόστος Πωληθέντων για το 2023 ανήλθε σε 12,417 εκατ. ευρώ από 11,673 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση αυξημένο κατά 6,37%. Τέλος, τα Κέρδη/(Ζημιές) Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το 2023 ανήλθαν στα 0,536 εκατ. ευρώ από 0,064 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση, ενώ και ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 0,49% το 2022, αυξήθηκαν σε 3,67% το 2023.