Αύξηση της τάξεως του 27,21% είδε το 2022 στον κύκλο εργασιών της η γνωστή ηπειρώτικη γαλακτοβιομηχανία Καράλη, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 49,7 εκατ. ευρώ, έναντι 39,1 εκατ. το 2021. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, το κόστος πωληθέντων ανήλθε σε 44,6 εκατ., έναντι 33,8 εκατ. το 2021, αυξημένο κατά 31,8%, με αποτέλεσμα τη μείωση του μικτού κέρδους κατά 2,13% (από 5.285.208 ευρώ σε 5.172.350 ευρώ). Στο πλαίσιο της έκθεσης η διοίκηση της Καράλης σημειώνει ότι «αποφάσισε την εφαρμογή τριετούς προγράμματος επανεπένδυσης των μερισμάτων με σκοπό την ενίσχυση της εταιρείας, ώστε να είναι σε θέση και με τη χρήση των αναπτυξιακών νόμων που ισχύουν, να κάνει νέες επενδύσεις σε εξοπλισμό για την περαιτέρω ανάπτυξή τους». Αναφέρεται επίσης ότι η εταιρεία εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Καινοτομία και Πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης, με επιδότηση στο 55% της συνολικής δαπάνης. Τέλος, η γαλακτοβιομηχανία αναφέρει ότι είναι πιστοποιημένη κατά ISO 22000, έχοντας ήδη ενσωματώσει διαδικασίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ενώ λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός στο εργοστάσιο, συμβάλλοντας στη μείωση των ρύπων της παραγωγής και στην ασφαλή επεξεργασία των αποβλήτων.