Οι συνέπειες της πανδημίας έχουν επιφέρει αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφέρει στις οικονομικές του καταστάσεις το Κτήμα Λαζαρίδη. Η διοίκηση διαχειρίστηκε σε σημαντικό βαθμό την απότομη αυτή αύξηση κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, χρησιμοποιώντας αποθέματα πρώτων υλών για τα οποία είχε συμφωνήσει, με τους βασικούς προμηθευτές, σε τιμές χαμηλότερες του 2021. Η τυχόν όμως συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και η αύξηση του κόστους ενέργειας ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου.
Το πρώτο εξάμηνο οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 6,601 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 21,34%, τα μικτά κέρδη των μη βιολογικών στοιχείων αυξήθηκαν κατά 10,93% και ανήλθαν σε 2,554 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε στο 38,68% (έναντι 42,31% πέρσι).

Η μείωση αυτή προέρχεται αποκλειστικά από αύξηση στο κόστος πωληθέντων και όχι από αλλαγή στην τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 962 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 911 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο Όμιλος συνέχισε τις αναγκαίες επενδύσεις σε ενσώματα πάγια και στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Μεγάλο μέρος των επενδύσεων αφορά στην εγκατάσταση νέων αμπελώνων και την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, σημαντικές χαρακτηρίζονται οι επιδόσεις του τουρισμού και η άρση των μέτρων στον χώρο της εστίασης. Παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας για το τελευταίο τρίμηνο, ως προς την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων και πόσο αυτό θα επηρεάσει τον κλάδο της εστίασης και κατά συνέπεια τα έσοδα του Ομίλου.