Την πιθανότητα ο Όμιλος και η εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν μέρος των συμβατικών τους υποχρεώσεων, επισημαίνει στην έκθεση του ο ορκωτός ελεγκτής της Αγροτικός Οίκος Σπύρου. Όπως αναφέρει το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου ποσό 26,532 εκατ. ευρώ και της εταιρείας 27,181 εκατ. ευρώ, υπερβαίνει σημαντικά τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά 13,694 εκατ. ευρώ για τον όμιλο και 12,768 εκατ. ευρώ για την εταιρεία.

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ποσού 14,827 εκατ. ευρώ, που διαχειρίζονται από «ειδικές εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων» και κατέχουν το 98% των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας, κατά την 30/6/2021.

Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση του χρηματοοικονομικού κόστους που απορρέει από τις ανωτέρω υποχρεώσεις ανήλθε σε ποσό 563 χιλ. ευρώ.Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση των δανείων ποσού 14,827 εκατ. ευρώ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.