Πρόσφατα η INFORM, μια από τις μακροβιότερες ελληνικές επιχειρήσεις, επέκτεινε το φάσμα των υπηρεσιών της μέσω της επένδυσης για την εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού 56,5% της Κυπριακής εταιρείας Cloudfin. Με αυτή την επένδυση η INFORM επεκτείνεται στις υπηρεσίες διαχείρισης, αυτόματης αναγνώρισης και καταχώρησης (Process Automation), όλων των τύπων παραστατικών και λοιπών εγγράφων (παραστατικά αγορών, εξόδων, συμβάσεις κλπ) με χρήση Machine Learning (ML) και διασύνδεση με ERP συστήματα. Πρόκειται για τη δεύτερη επένδυση που υλοποιεί η INFORM εντός του 2021, μετά την αύξηση του πλειοψηφικού ποσοστού της στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. και NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L., που είναι ήδη μέλη του Ομίλου. Συγκεκριμένα η INFORM LYKOS Ρουμανίας πλέον κατέχει το 80,59% της NEXT DOCS ECM EXPERT S.R.L. και το 80% της NEXT DOCS CONFIDENTIAL S.R.L.