Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.: «Συνεπεία γνωστοποίησης που έλαβε η εταιρεία στις 10.11.2021, από τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου και την κυπριακή εταιρεία Virtueco Limited, για λογαριασμό της ιδίας και των λοιπών παρακάτω αναφερόμενων νομικών προσώπων, το επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund μέτοχος της εταιρείας προέβη στα εξής: Στις 5.11.2021 και 8.11.2021 μεταβίβασε, εκτός οργανωμένης αγοράς και χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, 1.873.331 και 2.481.468 μετοχές της εταιρείας αντίστοιχα, σε μεριδιούχους επενδυτές του, λόγω της παύσης της λειτουργίας του (του VSEF) και της διανομής των περιουσιακών του στοιχείων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μετοχές της εταιρείας στους μεριδιούχους επενδυτές του, σε αναλογία με τη συμμετοχή τους σε αυτό, με συνέπεια το ποσοστό του να κατέλθει από το 34,69% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας στο 28,74% και από αυτό στο 20,86% αντιστοίχως». Έτσι σήμερα, ασκεί πλέον εμμέσως τον έλεγχο επί 6.564.389 δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. ‘