Η συσκευασία είναι ένας σημαντικός πυλώνας της βιομηχανικής παραγωγής, που εξασφαλίζει παράλληλα την ποιότητα και την αξιοπιστία του τελικού προϊόντος. Οι νέες τάσεις απαιτούν την εύρεση και υιοθέτηση νέων καινοτόμων και κυρίως βιώσιμων λύσεων συσκευασίας.

Όπως είπε ο Steve Jobs, η συσκευασία αποτελεί μια μορφή θεατρικής παράστασης, καθώς δημιουργεί μια ολόκληρη ιστορία πίσω από το προϊόν. Είναι αυτή που διεκπεραιώνει ένα εύρος διαφορετικών εργασιών. Τα πακέτα συσκευασίας προστατεύουν βέβαια το περιεχόμενο από πιθανή μόλυνση και βλάβη, ενώ διευκολύνουν τη μεταφορά και την αποθήκευση αγαθών.

Η συσκευασία ενισχύει, όμως, την εκφραστικότητα του προϊόντος και την συνολική προβολή του, ενώ συμβάλλει επίσης στη διανομή αγαθών μεγάλης κλίμακας με ασφάλεια. Σε αδρές γραμμές, η συσκευασία συμβολίζει τόσο το περιεχόμενο όσο και τις τάσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Η σύγχρονη συσκευασία είναι, λοιπόν ένα ευέλικτο φαινόμενο, ένα λειτουργικό σύμπλεγμα που βασίζεται σε επικοινωνιακό περιεχόμενο, αλλά και σε υλικά, καλλιτεχνικά και εικονιστικά συστατικά.

Η συσκευασία είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της κινητοποίησης, που έχει ξεκινήσει για την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων της βιώσιμης κατανάλωσης τροφίμων στη διεθνή σκηνή, η οποία κατ’ επέκταση αφορά την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των συσκευασμένων τροφίμων. Μια καινοτόμος βιώσιμη συσκευασία σήμερα οφείλει να στοχεύει στην αντιμετώπιση των απορριμμάτων αλλά και στη μείωσης της απώλειας, διατηρώντας ταυτόχρονα την ποιότητα των τροφίμων, συμβάλλοντας επίσης σε ζητήματα ασφάλειας τους, αποτρέποντας ταυτόχρονα τις τροφικές ασθένειες και τη χημική μόλυνση των τροφίμων.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια εντάθηκε η συζήτηση για την αντιμετώπιση του μακροπρόθεσμου και κρίσιμου ζητήματος της περιβαλλοντικά ανθεκτικής συσσώρευσης πλαστικών αποβλήτων, καθώς και την εξοικονόμηση πόρων πετρελαίου και τροφίμων. Η συσκευασία τροφίμων καλείται λοιπόν να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις στο εγγύς μέλλον, προκειμένου να εισέλθει στον ενάρετο βρόχο της κυκλικής βιο-οικονομίας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η βιομηχανία συσκευασίας αλλάζει και η αλλαγή αυτή έχει βιώσιμες προεκτάσεις.

Τρέχουσες προκλήσεις στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων και της αειφορίας
Στον παγκόσμιο τομέα της συσκευασίας τροφίμων, οι καινοτομίες που διατίθενται στο εμπόριο επικεντρώνονται ουσιαστικά σε πρακτικές και εύχρηστες πτυχές, καθώς και σε μια ευχάριστη αισθητική για την ελκυστικότητα των καταναλωτών. Ορισμένες από τις καινοτομίες που διατίθενται στο εμπόριο διατρανώνουν ότι είναι βιώσιμες είτε από τους πόρους τους (βιολογικά) είτε από το τέλος της ζωής τους (βιοαποικοδομήσιμο), αλλά χωρίς πλήρη και δίκαιη αξιολόγηση του συνολικού περιβαλλοντικού τους οφέλους. Οι περισσότερες από αυτές τις φιλικές προς το περιβάλλον καινοτομίες είναι λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον από το αναμενόμενο: για παράδειγμα, τα υλικά ποικίλλουν σημαντικά από την άποψη της ποσότητας των ανανεώσιμων πόρων που χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωσή τους. Το κρίσιμο κοινωνικό μερίδιο της βιώσιμης κατανάλωσης τροφίμων πρέπει ακόμη να γεφυρωθεί με την ανάπτυξη του τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης, προτείνοντας μια μεγάλη δεξαμενή καινοτόμων τεχνολογιών έτσι ώστε να βελτιώσουν την παραγωγή των βιώσιμων συσκευασμένων τροφίμων.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μεγάλη έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη λύσεων βιο-συσκευασίας, δηλαδή, είτε υλικά βιολογικής συσκευασίας κατασκευασμένα από ανανεώσιμες πηγές ή / και βιοδιασπώμενα υλικά. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι παίχτες στον κλάδο της συσκευασίας αντιμετωπίζουν τη δυσκολία να ξεπεράσουν συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα, που αφορούν τα υλικά βιο-συσκευασίας. Επιπλέον, η έλλειψη εργαλείων που βοηθούν τους χρήστες να προσαρμόσουν την συσκευασία στις ανάγκες των τροφίμων (π.χ., για να προσαρμόσουν τις ιδιότητες μεταφοράς μαζικής συσκευασίας στις απαιτήσεις των τροφίμων) και να αποκρυπτογραφήσουν την πραγματική βιωσιμότητα των καινοτομιών βιολογικής συσκευασίας και των συσκευασιών γενικά, ειδικά όσον αφορά τα τρόφιμα, εμποδίζει τους ενδιαφερόμενους να εκμεταλλευτούν πλήρως τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευκαιρίες αυτών των νέων λύσεων.

Οι τάσεις στη βιώσιμη συσκευασία
Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι μαθαίνουν σιγά σιγά ότι δεν είναι όλες οι πλαστικές συσκευασίες ίδιες. Ένας μοναδικός τύπος ανακυκλώσιμου πλαστικού που ονομάζεται Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο -ή PET- χρησιμοποιείται συνήθως για αναψυκτικά και μπουκάλια νερού. Σήμερα οι φιάλες PET θεωρούνται η πιο ανακυκλωμένη πλαστική συσκευασία στον κόσμο. Ο κ. Δημήτρης Μαντής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας – ΣΥΒΙΠΙΣ, μας μεταφέρει ότι: «σε πολλές χώρες έχει καταστεί τεχνικά εφικτή η παραγωγή συσκευασιών για ορισμένες κατηγορίες FPG από 100 % ανακυκλωμένα υλικά. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι φιάλες ΡΕΤ συσκευασίας νερού και αναψυκτικών (bottle to bottle recycling), οι γυάλινες συσκευασίες, οι μεταλλικές συσκευασίες καθώς και ένα σημαντικό τμήμα των χάρτινων συσκευασιών, ιδιαιτέρως αυτών που αποτελούν την δευτερογενή και την τριτογενή συσκευασία των διακινούμενων αγαθών».

Η νέα αυτή τάση παρουσιάζει μια αυξητική πορεία καθώς ο κόσμος αναλαμβάνει κοινή ευθύνη για τον τερματισμό των πλαστικών απορριμμάτων. Η ανακύκλωση είναι ζωτικής σημασίας για το βιώσιμο μέλλον, καθώς παράγει λιγότερα αέρια θερμοκηπίου και λιγότερα απόβλητα. Έτσι η βιωσιμότητα εγείρει τόσο τις κανονιστικές όσο και δημόσιες ανησυχίες σχετικά με τα απορρίμματα συσκευασίας μίας χρήσης, ενώ συνδυάζεται με άλλες ισχυρές τάσεις για να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στη συσκευασία. Οι ρυθμιστικές αρχές προχωρούν στο θέμα και οι βιομηχανίες αναλαμβάνουν προληπτικά τολμηρές δεσμεύσεις για τη βελτίωση της βιωσιμότητας των συσκευασιών τους ενώ επανεξετάζουν ουσιαστικά τα συστήματα συσκευασίας τους.
Οι νέες τάσεις στη βιομηχανική συσκευασία είναι οι εξής:

Τάση #1 Η επιχειρηματική στρατηγική και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες υποκινούν φιλόδοξους στόχους
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς στον κλάδο της συσκευασίας αισθάνονται την ανθρωπιστική επιθυμία να μειώσουν ή να εξαλείψουν τα απόβλητα προκειμένου να βελτιώσουν το περιβάλλον, και αυτό αντικατοπτρίζεται στην προσπάθειά τους προς την υιοθέτηση νέων βιώσιμων λύσεων. Είναι κατανοητό ότι πρόκειται για κορυφαίο ζήτημα που έχει έρθει στην επιφάνεια, αναδεικνύοντας τους άμεσους ενδιαφερομένους ως βασικό μοχλό των προγραμμάτων αειφορίας των βιομηχανιών.

Σύμφωνα μάλιστα με το Ocean Conservancy, κάθε χρόνο, 8 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι πλαστικών εισέρχονται στον ωκεανό, συσσωρεύοντας περίπου 150 εκατομμύρια μετρικούς τόνους που στροβιλίζονται ήδη σε ωκεανούς σε όλο τον κόσμο, περίπου το ισοδύναμο με την απόρριψη ενός απορριμματοφόρου στον ωκεανό κάθε μέρα για ένα χρόνο. Μέχρι στιγμής, έχουμε δει απαγορεύσεις σε πλαστικά καλαμάκια, σακούλες, φλιτζάνια καφέ μίας χρήσης και άλλα μη ανακυκλώσιμα προϊόντα, ενώ υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον για επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα και μια συνολική προσπάθεια επέκτασης της διαθεσιμότητας τόσο της ανακύκλωσης όσο και της εκπαίδευσης για την ανάγκη υιοθέτησης επιλογών βιωσιμότητας .

Η υπεράσπιση της βιώσιμης συσκευασίας από τους καταναλωτές ωθεί τις μεγάλες βιομηχανίες, τους δήμους και ακόμη και τις εθνικές κυβερνήσεις να ενεργήσουν. Η κα Ζωή Πρεβενίου, Sustainability Manager Coca-Cola Τρία Έψιλον, αναφέρει ότι: «η διαρκής μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της εταιρείας μας, μέσω της υιοθέτησης των πιο σύγχρονων πρακτικών και επενδύσεων στις μονάδες παραγωγής μας, είναι πάντα προτεραιότητα για εμάς. Οι δράσεις μας, οι πρωτοβουλίες και οι ενέργειες που αφορούν στις μονάδες παραγωγής, μας βοήθησαν να πετυχαίνουμε συνολικά πολύ υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης/αξιοποίησης των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα εργοστάσιά μας στην Ελλάδα (98,9%), ενώ το Σχηματάρι Mega-Plant αποτελεί το πρώτο εργοστάσιο στο οποίο επιτεύχθηκε 100% ανακύκλωση και αξιοποίηση όλων των παραγόμενων απορριμμάτων».

Τάση #2 Καινοτόμες λύσεις συσκευασίας
Η αυξανόμενη ζήτηση για καταναλωτικά προϊόντα ωθεί την εύρεση καινοτόμων λύσεων στην παραγωγή. Οι στρατηγικές τύπου«think out of the box» τροφοδοτούν ισχυρότερες τεχνικές παραγωγής, πιο φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ενισχύουν και την ενσωμάτωση των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών. Οι εταιρείες συσκευασίας είθισται να αναζητούν αέναα νέους τρόπους καινοτομίας στον κλάδο τους.

Η τεχνολογία παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στο δρόμο προς την καινοτομία συσκευασίας. Οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό λογισμικού και υλικού για να αυξήσουν την παραγωγικότητα των διαδικασιών επεξεργασίας τους. Οι Forbes αναφέρουν μάλιστα ότι υπάρχουν περισσότεροι από 30.000 τύποι ρομπότ που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή συσκευασίας τροφίμων στην Ευρώπη σήμερα.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει επίσης φέρει επανάσταση στον σχεδιασμό των συσκευασιών και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από μεγάλες εταιρείες για την παραγωγή νέων λύσεων. Ο κ. Μαντής τονίζει επίσης ότι: «η πρόοδος της τεχνολογίας για την παραγωγή μονο-υλικών που μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να διαχωριστούν, καθαριστούν και ανακυκλωθούν έχει πλέον αναπτυχθεί από τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου με το ανάλογο κόστος ασφαλώς (πχ. Ceflex project). Επίσης, εξελίσσεται η τεχνολογία για τον επιτυχή διαχωρισμό όλων των δομών συσκευασίας, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας και της χρήσης διαφορετικών υλικών».

Αναντίρρητα, μια ακόμη καινοτόμα λύση είναι και η έξυπνη συσκευασία. Παρόλο που είναι δύσκολο για τις εταιρείες να ενσωματώσουν τη βιωσιμότητα στην έξυπνη συσκευασία τους, πολλές εξακολουθούν να έχουν επιτυχία σε αυτήν την προσπάθεια. Η εξαιρετικά ευέλικτη εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών PragmatIC το πέτυχε με την κυκλοφορία της σειράς ConnectIC, τα ενσωματωμένα κυκλώματα αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID) για την έξυπνη αγορά συσκευασιών. Οι καινοτομίες για την αντιμετώπιση της μαύρης πλαστικής συσκευασίας αυξάνονται κυρίως λόγω της αδυναμίας τους να ανακυκλωθούν. Ένας τεχνολογικός οργανισμός χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα με 800.000 λίρες για την ανάπτυξη του PolyMet, μιας τεχνικής που μπορεί να αφαιρέσει τη μαύρη χρωστική ουσία από το πλαστικό.

Τάση #3 Δεν υπάρχει απλή λύση, αλλά οι εταιρείες αναλαμβάνουν δράση
Οι εταιρείες ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις για τις βιώσιμες λύσεις συσκευασίας. Σύμφωνα με έρευνα, οι περισσότερες εταιρείες προτιμούν να βελτιώσουν τις τρέχουσες μορφές συσκευασίας τους, παρά να αναπτύξουν εντελώς νέες. Νέες λύσεις, όπως καινοτόμα υλικά, απαιτούν αυξημένες επενδύσεις σε χρόνο, πόρους και γνώσεις. Βελτιώνοντας το προφίλ βιωσιμότητας της τρέχουσας συσκευασίας τους, οι επιχειρήσεις προσδοκούν να κάνουν τις τρέχουσες διαδικασίες τους πιο αποτελεσματικές, αποφεύγοντας παράλληλα την πλήρη αναθεώρηση των συστημάτων τους.

Η κα Πρεβενίου τονίζει ότι: «τo 100% των συσκευασιών μας είναι ανακυκλώσιμo, ενώ συνεργαζόμαστε με φορείς, τον κλάδο μας και μη κυβερνητικές οργανώσεις για να επεκτείνουμε το εύρος και την κλίμακα των κοινών πρωτοβουλιών μας. Η σημαντικότερη επένδυση που θα υλοποιηθεί μέσα στη χρονιά στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης χρήσης πλαστικού, αφορά στην κατάργηση της πλαστικής μεμβράνης στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου, πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών. Με μία συνολική επένδυση €15 εκατομμυρίων ο Όμιλος Coca-Cola HBC θα αντικαταστήσει το πλαστικό περιτύλιγμα από όλες τις πολυσυσκευασίες αλουμινίου των προϊόντων του, σε όλες τις αγορές της Ευρώπης. Ο νέος τύπος συσκευασίας KeelClip™, επιπλέον της αντικατάστασης του πλαστικού ελαχιστοποιεί και την ποσότητα χαρτιού που απαιτείται». Με άλλα λόγια για να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος απαιτείται μια συνεργασία μεταξύ της κοινωνικής επιστήμης, της περιβαλλοντικής επιστήμης, της μηχανικής, της πολιτικής και της εταιρικής και καταναλωτικής ευθύνης.

Η Ευρώπη διαθέτει προς το παρών το πιο ώριμο και αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης στον κόσμο και θέτει τα παγκόσμια πρότυπα όσον αφορά την πρόσβαση ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Ο κ. Μαντής επισημαίνει μάλιστα ότι: «όπως έχει γίνει γνωστό το Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, όπως υιοθετήθηκε από το μέλη του Ευρωκοινοβουλίου στις 10 Φεβρουαρίου 2021 δεσμεύει την ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη θέσπιση ισχυρού και συνεκτικού πλαισίου πολιτικής το οποίο θα καταστήσει συνήθη πρακτική τα βιώσιμα προϊόντα, τις βιώσιμες υπηρεσίες και τα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και θα μετασχηματίσει τα καταναλωτικά πρότυπα, ώστε εξαρχής να μην παράγονται απόβλητα. Για να διασφαλιστεί ότι όλες οι συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ είναι επαναχρησιμοποιούμενες ή ανακυκλώσιμες με οικονομικά βιώσιμο τρόπο μέχρι το 2030, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την οδηγία 94/62 (PPWD) για να ενισχύσει τις υποχρεωτικές ουσιώδεις απαιτήσεις για τις συσκευασίες που θα επιτρέπονται στην αγορά της ΕΕ». Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενθαρρύνουν ήδη την ανακύκλωση λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, την επαρκή χρηματοδότηση, τα οικονομικά κίνητρα και τους στόχους απόδοσης.

Αντί συμπεράσματος
Ο δρόμος προς την αειφορία δεν είναι απλός, ούτε μπορεί να έρθει με γρήγορους ρυθμούς. Πρόκειται για μια τεράστια δέσμευση που θα επιλυθεί μόνο με τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις βιομηχανίες, στις πολιτικές και οργανωτικές αποφάσεις των ηγετών και καταναλωτών. Θα απαιτήσει μια γενική αναθεώρηση και βελτίωση των τρεχουσών διαδικασιών παραγωγής της συσκευασίας καθώς και των υποδομών ανακύκλωσης, και των κρατικών υπηρεσιών. Η δημιουργία βιώσιμων λύσεων συσκευασίας δεν θα είναι εύκολη, αλλά πολλές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να ενεργούν βάσει των δημόσιων δεσμεύσεων για βιωσιμότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα έρευνάς, το 2025 θα είναι έτος ορόσημο για τις βιώσιμες συσκευασίες. Ήδη, οι εταιρείες σχεδιάζουν τρόπους για την οικοδόμηση μιας κυκλικής οικονομίας με βιώσιμες συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης βιοδιασπώμενων ή λιπασμάτων και επανασχεδιασμού πακέτων για την εξάλειψη ή τη μείωση των αποβλήτων. Το βέβαιο είναι ότι η βιωσιμότητα θα συνεχίσει να είναι μια από τις ισχυρότερες τάσεις στη βιομηχανία συσκευασίας. Αδιαμφισβήτητα, η βιομηχανία συσκευασίας αποτελεί ένα κλειστό κύκλο κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι καταλύτης για την παραγωγή αξίας του τελικού προϊόντος, προσδίδοντας του ταυτόχρονα τα χαρακτηριστικά της βιωσιμότητας και της καινοτομίας.

CASE STUDY
H εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στο εργοστάσιο KORRES

Γιάννης Μπαλωμένος
RND Packaging Engineer Manager, KORRES

Θεόδωρος Πανταζής
Manufacturing Manager, KORRES

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πυξίδα της KORRES ήδη από τη δεκαετία του ’90. Η έρευνα και ανάπτυξη που πραγματοποιούμε και στον τομέα της συσκευασίας είναι μέρος της συνολικής προσπάθειάς μας να επιχειρούμε σε αρμονία με τη φύση και τον άνθρωπο. Στη διάρκεια της πορείας μας εδώ και 25 χρόνια, εξελίσσουμε τον δικό μας Πλήρη Κύκλο αξιακών επιλογών – αυτή είναι η δική μας προσέγγιση στην ομορφιά και ο δικός μας ορισμός για την κυκλική οικονομία. Αυτός ο κύκλος ξεκινά από τη φύση, φτάνει στην επιδερμίδα και κλείνει, προσφέροντας πίσω στον πλανήτη.

Αυτή είναι η διαδρομή που ακολουθούν τα 6 KORRES Labs: Soil Lab, Extraction Lab, Molecular Lab, Formulation Lab, Design Lab και η πιο πρόσφατη προσθήκη – το Recycle Lab. Στον πυρήνα αυτών βρίσκεται το δίκτυο ηθικών συνεργασιών με Έλληνες καλλιεργητές, η zero-waste εκχύλιση των βοτάνων, η επιστημονική έρευνα στα φυσικά συστατικά, η ανάπτυξη συνθέσεων φιλικών στο δέρμα και στο περιβάλλον, οι sustainable τρόποι παραγωγής, η έμφαση στην αισθητική και στη λειτουργικότητα της φόρμας, καθώς και η ανακύκλωση.

Σε αυτή την κατεύθυνση, εξελίσσουμε διαρκώς και τα υλικά συσκευασίας μας τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και πρώτων υλών. Η in-house ομάδα του industrial design σχεδιάζει προωθητικά υλικά με γνώμονα τη μείωση του αποτυπώματος στο περιβάλλον. Για αυτό το λόγο στην παραγωγή, χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί καθώς και εναλλακτικά ανακυκλώσιμα υλικά, ελαχιστοποιώντας τη χρήση πλαστικού και στοχεύοντας σε μείωση του βάρους των δευτεροταγών συσκευασιών. Παράλληλα, τα κουτιά των προϊόντων μας φέρουν πιστοποίηση από τον οργανισμό FSC® (Forest Stewardship Council). Το ‘tree-tick’ σύμβολο στα κουτιά επιβεβαιώνει ότι η παραγωγή του χαρτιού υπακούει στις αρχές αειφορίας, θωρακίζοντας την επιβίωση των δασών και συμβάλλοντας στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.

Το πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι ο κύκλος ζωής κάθε προϊόντος ολοκληρώνεται με τη μεταμόρφωση της άδειας συσκευασίας σε ένα όμορφο ανακυκλωμένο αντικείμενο. Το KORRES Recycle Lab είναι ένα καινοτόμο εργαστήριο που αφορά και στο πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιστροφής άδειων συσκευασιών σε συνεργασία με το φαρμακείο. Συλλέγουμε τις άδειες συσκευασίες καλλυντικών και τις μετατρέπουμε ξανά σε πρώτη ύλη για νέες συσκευασίες, όπως μπουκάλια και κουτιά, αλλά και σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης που επιστρέφουν στα χέρια όσων ανακυκλώνουν. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα εργαστήριο ανακύκλωσης με γραμμές διαλογής, ταξινόμησης, πλύσης, επεξεργασίας και διαμόρφωσης του υλικού σε δικά μας καλούπια. Στη μονάδα ανακύκλωσης επεξεργαζόμαστε post-consumer και virgin materials για πλαστικό (PP, ΡΕ, ΡΕΤ), ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς προμηθευτές για τη διαχείριση και ανακύκλωση χαρτιού και γυαλιού.

Όπως σε κάθε νέα προσπάθεια και πρωτοβουλία, έτσι και στις ανωτέρω δράσεις υπήρξαν προκλήσεις που έπρεπε να υπερκεραστούν για την τελική εφαρμογή της ιδέας. Προκλήσεις που αφορούν κυρίως στο τεχνικό υπόβαθρο και στις απαραίτητες προσαρμογές που έγιναν, προκειμένου να επιτύχουμε τις επιθυμητές προδιαγραφές σταθερότητας και αντοχής των νέων υλικών που σχεδίασαν και επέλεξαν οι designers της KORRES. Διενεργήσαμε εκατοντάδες δοκιμές σε διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές, μέχρι να καταλήξουμε στο ιδανικό αποτέλεσμα που θα είναι eco-friendly αλλά παράλληλα λειτουργικό και αισθητικά άρτιο.

To KORRES Recycle Lab υπήρξε, επίσης, ένα από τα πιο απαιτητικά εγχειρήματά μας -αλλά και το πιο σημαντικό- καθώς στην ουσία κληθήκαμε να στήσουμε από την αρχή όλη τη γραμμή μετατροπής των άδειων συσκευασιών και διαφορετικών υλικών σε πρωτότυπα καλούπια που έχουμε σχεδιάσει εμείς. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε καθημερινά το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας, από την οργανική καλλιέργεια των πρώτων υλών και την υποστήριξη των Ελλήνων καλλιεργητών έως την ανάπτυξη συνθέσεων χωρίς συστατικά δυνητικά επιβλαβή για το περιβάλλον, το σχεδιασμό sustainable λύσεων συσκευασίας και υλικών merchandising, τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και βέβαια τη μεταμόρφωση των άδειων συσκευασιών σε ανακυκλωμένα αντικείμενα που επιστρέφουν σε εμάς.