Κατά την κατασκευή οποιουδήποτε τύπου προϊόντος, η συνολική ποιότητα και η ικανοποίηση των πελατών είναι εξαιρετικά σημαντικές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σύνθετα προϊόντα όπως π.χ. τα οχήματα. Η διασφάλιση ποιότητας μπορεί να περιπλέκεται ακόμη περισσότερο όταν κατασκευαστικά στοιχεία και εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για το τελικό προϊόν, κατασκευάζονται σε διαφορετικά εργοστάσια σε όλο τον κόσμο. Αυτή η πρακτική είναι συνηθισμένη για χυτά πλαστικά μέρη που αποτελούν το εσωτερικό του οχήματος, όπως αεραγωγοί, βάσεις κινητών τηλεφώνων κ.ά.

Επειδή αυτά τα είδη είναι εξαιρετικά ορατά και χρησιμοποιούνται καθημερινά από τον πελάτη, τα στιβαρά σχέδια και η σωστή κατασκευή είναι απολύτως απαραίτητα. Εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος των προτύπων και η μεγάλη πρόκληση για τους κατασκευαστές να μετρούν συνεχώς, να αξιολογούν και να βελτιώνουν συστήματα που διασφαλίζουν τη συνολική ποιότητα και αξιοπιστία του εκάστοτε προϊόντος. Ως αποτέλεσμα, οι κατασκευαστές καλούνται να επαληθεύουν ότι όλα τα προϊόντα ταιριάζουν σωστά και ότι λειτουργούν άψογα κάθε φορά.

Αυτό λοιπόν που «πουλάει» η εταιρεία πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς. Αυτή είναι βέβαια η μία παράμετρος. Η άλλη είναι ότι θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται και στις προσδοκίες του πελάτη. Πρέπει με άλλα λόγια η εκάστοτε εταιρεία να υλοποιεί μια ποιοτική προσέγγιση που να συγκεντρώνει και να οργανώνει όλες τις πτυχές της λειτουργίας της προς την επίτευξη ποιοτικών στόχων.

Ποιοι είναι οι στόχοι της προσέγγισης ποιότητας;

Η εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου πιστοποίησης στη βιομηχανία στοχεύει στον έλεγχο, τη διασφάλιση και τον σχεδιασμό της ποιότητας. Περιλαμβάνει απαραίτητα τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αυτό συνδέεται φυσικά και με τις διαδικασίες κατασκευής.

Οι κύριοι στόχοι της προσέγγισης ποιότητας είναι να αυξηθεί η ικανοποίηση των πελατών και, γενικότερα, να επιτρέψει στην εταιρεία να αποκτήσει αποδοτικότητα και απόδοση. Ωστόσο, ο πελάτης δεν είναι η μόνη πλευρά που θα ικανοποιηθεί όταν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί μια ποιοτική προσέγγιση. Οι προμηθευτές, οι μέτοχοι, αλλά και το προσωπικό της εταιρείας πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί αποτελούν την έννοια της παγκόσμιας ποιότητας.

Για το πόσο σημαντικός και ουσιαστικός είναι ο ρόλος της πιστοποίησης σε κάθε φάση λειτουργίας της επιχείρησης και πώς μπορεί να συμβάλει στην αποδοτικότητα, την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την ευμάρεια αυτής ο Αστέριος Λιάλιος, διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου ΕΛΠΕ λέει χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά «η πιστοποίηση έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ο τρόπος λειτουργίας μιας επιχείρησης ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου διεθνούς προτύπου. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση εφαρμόζει τον κύκλο της -βελτίωσης (plan- do- check- act), άρα είναι σε μια διαρκή διαδικασία ανάληψης ενεργειών για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και περαιτέρω βελτίωσης των επιδόσεών της. Σημαντικό είναι επίσης ότι η απόκτηση μιας πιστοποίησης παρέχει την «έξωθεν καλή μαρτυρία» στους συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών, κλπ., αλλά και στις Αρχές, για την εφαρμογή ενός συστηματικού τρόπου διαχείρισης του συγκεκριμένου θέματος (π.χ. των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία)».

Εξάλειψη ανωμαλιών για να ανταποκριθείτε καλύτερα στις προσδοκίες των πελατών

Σε γενικές γραμμές, εναπόκειται στην εταιρεία να διασφαλίσει ότι η ποιότητα της παραγωγής ελέγχεται, ότι οι απαιτήσεις των πελατών ικανοποιούνται και εν τέλει ότι πρέπει να μειώνει τις δυσλειτουργίες και τις ανωμαλίες που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα και να υποστηρίξουν την ανταγωνιστικότητά της. Συγκεκριμένα, όταν εντοπίζεται μια ανωμαλία, αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σε ένα Φύλλο Συμμόρφωσης το οποίο στη συνέχεια αναλύεται ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να την εξάλειψη του προβλήματος, με βιώσιμο πάντα τρόπο. Το ΦΣ δείχνει συνήθως τα στοιχεία αναγνώρισης της ανωμαλίας (αναγνωριστικό, βαρύτητα, ημερομηνία κ.ά.), την περιγραφή και την απόκρισή του. Οι δυσλειτουργίες, όπως ο βαθμός ελέγχου των λειτουργιών, συγκαταλέγονται επίσης στις πτυχές που ελέγχονται από τον εσωτερικό έλεγχο, γεγονός που καθιστά δυνατή τη σύνταξη μιας επισκόπησης των πτυχών που πρέπει να βελτιωθούν (μη συμμόρφωση προϊόντων ή διεργασιών) και να αναφερθεί η πρόοδος που σημειώθηκε. Ως σημείο-κλειδί στην προσέγγιση ποιότητας, το σύστημα πιστοποίησης καλύπτει ολόκληρο τον οργανισμό, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τα μέσα για την εφαρμογή της διαχείρισης ποιότητας. Το σύστημα βασίζεται ιδίως στους στόχους βελτίωσης που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ποιότητας, σε ένα ποιοτικό πρότυπο (επιχειρησιακές διαδικασίες, σχέδια ποιότητας, οδηγίες εργασίας) και στα πρότυπα και τους κανονισμούς που πρέπει να εφαρμοστούν.

Η συμμετοχή, η ακρόαση και η σαφήνεια, κλειδιά για την επιτυχία της προσέγγισης ποιότητας

Αυτή η ποιοτική προσέγγιση και οι οδηγίες της, πρέπει να είναι σαφείς και προσιτές σε όλους. Θα είναι δύσκολο για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος της εταιρείας να συμμορφωθεί εάν δεν μπορεί να τους καταλάβει. Η επιτυχία της προσέγγισης ποιότητας εξαρτάται επίσης από το βαθμό συμμετοχής όλου του προσωπικού. Τα στελέχη παρακολουθούν την εφαρμογή των οδηγιών και επιβλέπουν με προσοχή τους υπαλλήλους.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι εκτελούν τα καθήκοντά τους σεβόμενοι τις διαδικασίες και έχουν επίσης την ευκαιρία να μοιραστούν τις προτάσεις τους για το πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης ποιότητας διασφαλίζεται μόνο εάν ενσωματώνει παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από το εσωτερικό της εταιρείας όπως π.χ. ένα ελάττωμα που εντοπίστηκε από έναν υπάλληλο όσον αφορά τον εξοπλισμό ή μια ιδέα για βελτίωση της απόδοσης. Αλλά μπορεί επίσης να προέρχεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι π.χ. η γνώμη των καταναλωτών.

Η ακρόαση και η ανάλυση αποτελούν επίσης μέρος των προϋποθέσεων για την επιτυχία της προσέγγισης ποιότητας στην εταιρεία. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι σύμφωνες με τους κανόνες στους οποίους βασίζεται κατά κύριο λόγο η πιστοποίηση ISO 9001. Σε αυτούς τους κανόνες περιλαμβάνεται επίσης:

  • η διαχείριση πόρων,
  • η διαχείριση διεργασιών,
  • η οργάνωση και διαχείριση συστημάτων,
  • η λήψη αποφάσεων και η εν γένει βελτίωση.

Επίσης και οι ψηφιακές οδηγίες εργασίας αποτελούν μέρος της προσέγγισης ποιότητας. Υπάρχουν για παράδειγμα software και εφαρμογές για τη δημιουργία, κοινή χρήση και ανάλυση ψηφιακών οδηγιών εργασίας. Έτσι μέσω αυτών των προγραμμάτων, οι χειριστές και οι τεχνικοί μπορούν να συλλέγουν δεδομένα και να προτείνουν αλλαγές συνεισφέροντας έτσι στη συνεχή βελτίωση.

Αποδεικνύοντας την ποιότητα των προϊόντων

Ένα τεράστιο εμπόδιο στις πωλήσεις για όλους τους κατασκευαστές είναι πώς να αποδείξετε ότι η εταιρεία σας είναι αξιόπιστη και παράγει ποιοτικά προϊόντα με ασφάλεια. Οι εταιρείες που πληρούν αυστηρά πρότυπα που ορίζονται από πιστοποιήσεις όπως το ISO και το OSHA επικοινωνούν αυτόματα στους πελάτες ένα μήνυμα: παράγουν ποιότητα με πολύ ασφαλή τρόπο. Για τους μικρότερους ή μεσαίου μεγέθους κατασκευαστές, η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας κατασκευής ισοδυναμεί με τον ανταγωνισμό με πολύ μεγαλύτερους ανταγωνιστές. Οι πελάτες σε όλο τον κόσμο είναι εξοικειωμένοι με αυτά τα πρότυπα ποιότητας κατασκευής, τι χρειάζεται για την απόκτησή τους και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ένας πιστοποιημένος κατασκευαστής.

Πώς επιλέγω τον σωστό συνεργάτη πιστοποίησης;

«Τα κριτήρια που συνήθως οι επιχειρήσεις επιλέγουν τον Οργανισμό Πιστοποίησης που θα συνεργαστούν είναι η διαπίστευσή του και η τεχνική του επάρκεια στο αντικείμενο της πιστοποίησης, η φήμη του και η αναγνωρισιμότητα του ονόματός του στην εγχώρια ή/και διεθνή αγορά, η αξιοπιστία, το δίκτυο των πιστοποιημένων συνεργατών τους και η δυνατότητά τους να παρέχουν άμεσα τις ζητούμενες υπηρεσίες στον πελάτη. Οι ζητούμενες υπηρεσίες, για να είμαστε σαφείς, δεν είναι η πιστοποίηση. Είναι οι υπηρεσίες ελέγχου/επιθεώρησης, η ολοκλήρωση των οποίων με θετικό αποτέλεσμα ως προς τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές επιθεώρησης, καταλήγουν στην πιστοποίηση. Ο πελάτης δεν πληρώνει την πιστοποίηση, αλλά τις υπηρεσίες ελέγχου/επιθεώρησης». Επισημαίνει ο Γιάννης Καλλιάς, μέλος ΔΣ HellasCert, Executive Director Business Assurance TÜV AUSTRIA Group, CEO TÜV AUSTRIA Hellas.

Tι είναι το ISO
Το ISO ή Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, είναι μη κυβερνητικός οργανισμός που απαρτίζεται από περισσότερες από 160 χώρες. Ο Οργανισμός είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη προτύπων για διάφορες βιομηχανίες που προωθούν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα. Παρόλο που καμία εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO, η επιλογή ενός προμηθευτή που είναι εγγεγραμμένος στο ISO διασφαλίζει ότι διαχειρίζεται την επιχείρησή του με πρότυπα που μειώνουν τα απόβλητα και το κόστος, αυξάνουν την ποιότητα του προϊόντος και της παράδοσης.

Η σημασία του ISO
Η πιστοποίηση ISO αποτιμάται όλο και περισσότερο από επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2018 η παγκόσμια αγορά πιστοποίησης υπολογίστηκε σε 279 δισ. δολάρια και εκτιμάται ότι έως το 2025 θα έχει αυξηθεί σε 405 δισ. δολάρια (+45,2%). Σε ώριμες οικονομίες αυξάνει το ΑΕΠ μέχρι 0,8%. Στην Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του ΣΕΒ, η πιστοποίηση έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Ενδεικτικά, το 2018 μόλις 6.165 επιχειρήσεις ήταν πιστοποιημένες στην Ελλάδα με το πιο δημοφιλές πρότυπο, το ISO 9001:2015, σε σύνολο 719.500 επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθούν οι δράσεις διάδοσης της πιστοποίησης ιδιαίτερα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που, σε ένα βαθμό, διστάζουν να μπουν στον «κόπο» και στο κόστος που συνεπάγεται η διαδικασία αυτή, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μια σημαντική επένδυση για την ανάπτυξή τους. Το πιο δημοφιλές, από αυτά τα πρότυπα, είναι όπως είπαμε το ISO 9001, ένα πρότυπο διαχείρισης ποιότητας που μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις σχεδόν σε κάθε τομέα της βιομηχανίας.

Παρακάτω, διερευνούμε μερικά από τα κύρια οφέλη που μπορούν να απολαμβάνουν οι οργανισμοί κατά την εφαρμογή του συστήματος ISO 9001, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο λειτουργούν.

 

Οι εταιρείες με πιστοποίηση ISO μπορούν να καυχηθούν συνοπτικά για:

  • Αυξημένες πωλήσεις μέσω νέων ευκαιριών
  • Βελτιώσεις στην παραγωγικότητα με καλύτερες εσωτερικές διαδικασίες
  • Είσοδο σε νέες αγορές
  • Προϊόντα υψηλότερης ποιότητας που αναπόφευκτα οδηγούν σε πιο ευτυχισμένους πελάτες
  • Εξάλειψη των αποβλήτων
  • Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων που διατηρούν τα καθιερωμένα πρότυπα μακροπρόθεσμα

Τι πρέπει να κάνει η εταιρεία σας

Η ικανοποίηση των προτύπων ποιότητας κατασκευής σημαίνει ότι είστε έτοιμοι να τεκμηριώσετε έναν σύνολο λεπτομερειών σχετικά με την επιχείρηση. Αυτό ακούγεται ιδιαιτέρως απαιτητικό ακόμη και για τον πιο έμπειρο κατασκευαστή, αλλά η όλη διαδικασία έχει τέσσερα κρίσιμα βήματα:

1. Γράψτε την τεκμηρίωση: Με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιοτικών προδιαγραφών κατασκευής, μια εταιρεία αναμένεται να προετοιμάσει έγγραφα όπως εγχειρίδια ποιότητας, διαδικασίες και συμπλήρωση πολύ λεπτομερών εντύπων πιστοποίησης. Αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να προετοιμαστούν σε αυστηρή μορφή σύμφωνα με τις οδηγίες του κυβερνητικού οργανισμού.

2. Εκπαίδευση του προσωπικού: Όλο το προσωπικό θα χρειαστεί εκπαίδευση. Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης θα ποικίλλουν ανάλογα με το ρόλο των ατόμων που εργάζονται στη μονάδα παραγωγής. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στα ίδια τα πρότυπα ποιότητας κατασκευής και σε νέες διαδικασίες ή ευρήματα που εισάγονται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας τεκμηρίωσης.

3. Εξασκηθείτε με τα πρόσφατα εγκριθέντα πρότυπα: Όλη αυτή η εκπαίδευση και η τεκμηρίωση αναμφίβολα θα οδηγήσουν σε αλλαγές και οι κυβερνητικοί οργανισμοί για τα πρότυπα ποιότητας κατασκευής θα θέλουν να δουν την εταιρεία να λειτουργεί και να εκτελεί τις νέες διαδικασίες για λίγους μήνες προτού μπορέσει ο έλεγχος πιστοποίησης να αρχίσει.

4. Ο έλεγχος: Ο αριθμός των ελεγκτών και η διάρκεια της επιθεώρησης θα διαφέρουν ανάλογα με την πολυπλοκότητα των διαδικασιών παραγωγής και το μέγεθος της εταιρείας. Βασικά, ένας ελεγκτής θα επανεξετάσει όλα τα έγγραφα, θα πάρει συνέντευξη από υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και στη συνέχεια θα προσφέρει σχόλια για αλλαγές και βελτιώσεις. Οι ελεγκτές ISO αναφέρουν προβλήματα που ονομάζονται «μη συμμορφώσεις». Σημαντικές μη συμμορφώσεις θα οδηγήσουν σε άρνηση πιστοποίησης, ενώ μια μικρή μη συμμόρφωση θα πρέπει να διορθωθεί πριν εγκριθεί η πιστοποίηση. Ορισμένες μικρές μη συμμορφώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία της πιστοποίησης.

«Η ομάδα εργασίας θα πρέπει να αντιπαραβάλει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του προτύπου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ενδέχεται να απαιτηθεί να αναθεωρήσει υπάρχουσες γραπτές διαδικασίες ή διεργασίες ή να συντάξει νέες. Κατόπιν θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το προσωπικό έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση και είναι επαρκώς ευαισθητοποιημένο. Τέλος, κατά τη διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης, ενδέχεται να προκύψουν ευρήματα που θα απαιτούν την υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών βάσει χρονοδιαγράμματος, αλλά και πόρους. Ο απαραίτητος χρόνος εξαρτάται από τους πόρους που διαθέτει η επιχείρηση για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων, την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών κ.λπ. Καθαρά ενδεικτικά, η προετοιμασία για την πιστοποίηση μιας εταιρείας με παγιωμένες ορθές πρακτικές σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα έτος» καταλήγει ο Αστέριος Λιάλιος.

Υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών

Χωρίς ικανοποιημένους πελάτες, οι επιχειρήσεις καταρρέουν. Ευτυχώς, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 διαθέτει διάφορους παράγοντες που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών. Στον πυρήνα του, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας βοηθά τις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους. Ίσως έχετε δει τα αποτελέσματα των αναποτελεσματικών διαδικασιών σε κάποιο σημείο της καριέρας σας. Οι δυσαρεστημένοι πελάτες, οι χαμένες προθεσμίες, οι άγχος των υπαλλήλων και το αυξανόμενο κόστος είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα στα οποία μπορεί να οδηγήσουν οι κακές διαδικασίες.

Το ISO 9001 βασίζεται στην αρχή της συνεχούς βελτίωσης. Το πρότυπο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καθορίσουν ποιο θα πρέπει να είναι ένα ποιοτικό προϊόν και πώς πρέπει να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών. Στη συνέχεια, δίνει στις εταιρείες το πλαίσιο να επανεξετάζουν τακτικά εάν ικανοποιούνται αυτές οι ανάγκες, με στόχο τη συνεχή βελτίωση. Αυτές οι πιο στιβαρές διεργασίες σημαίνουν λιγότερα λάθη, είτε διασφαλίζοντας ότι ένας υπάλληλος ξέρει πώς να χειρίζεται όλες τις καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν, είτε διασφαλίζει ότι ένα προϊόν κατασκευάζεται με την κατάλληλη διαδικασία κατασκευής. Το αποτέλεσμα για τον πελάτη είναι ένα υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης και φυσικά ένα καλύτερο προϊόν.

Αυξημένα κέρδη

Οι καλύτερες επιχειρηματικές διαδικασίες δεν βελτιώνουν μόνο την ικανοποίηση των πελατών, αλλά οδηγούν σε περισσότερα έσοδα και κέρδη.

Επίσης όπως είδαμε, οι άρτιες διαδικασίες οδηγούν σε πιο ευτυχισμένους πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι οι ικανοποιημένοι πελάτες γίνονται οι ίδιοι σπουδαίοι «μαρκετίστες» συνιστώντας το προϊόν σε άλλους, βοηθώντας συνεκδοχικά την επιχείρησή σας να προωθηθεί σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες προσπάθειες μάρκετινγκ.

Οι ευτυχείς πελάτες είναι επίσης το κλειδί επιτυχίας για εταιρείες με επιχειρηματικά μοντέλα που εστιάζουν στα επαναλαμβανόμενα έσοδα, καθώς είναι πολύ φθηνότερο να διατηρήσουν έναν πελάτη παρά να αποκτήσουν έναν νέο.

Οι βελτιωμένες διαδικασίες οδηγούν επίσης σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον οργανισμό σας. Ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και εστιάζοντας στην ποιότητα, μπορείτε να μειώσετε το κόστος σας και να ελαχιστοποιήσετε τα απόβλητα, βελτιώνοντας τα περιθώρια κέρδους.

Το σύστημα ISO 9001 απαιτεί από τις επιχειρήσεις να διατηρούν ένα τεκμηριωμένο σύστημα μαζί με ένα αρχείο καταγραφής σφαλμάτων, καθιστώντας εύκολη την επιστροφή και τον έλεγχο των καθημερινών συστημάτων σας. Αυτό σας βοηθά να εξαλείψετε τυχόν ανεπιθύμητα ζητήματα, περιττές πολυπλοκότητες και οτιδήποτε εμποδίζει την αποτελεσματικότητά σας.

Βελτιώστε τη διαδικασία υποβολής προσφορών σας

Εάν θέλετε να αποκτήσετε νέα επιχείρηση συμμετέχοντας σε μια διαδικασία υποβολής προσφορών, τότε το ISO 9001 θα αποτελέσει σημαντικό αρωγό, καθώς απαιτείται πολύ συχνά διαπίστευση ISO κατά την κατάθεση προσφορών, ιδίως για μεγάλες εταιρείες, οι οποίες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τους αποδίδει στα υψηλότερα πρότυπα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηματολογίων αξιολόγησης προμηθευτή (PQQs) ζητούν ISO 9001. Χωρίς αυτήν τη διαπίστευση, οι αιτούντες πρέπει συνήθως να κοπιάσουν περισσότερο για να αποδείξουν ότι οι διαδικασίες τους είναι ισότιμης ποιότητας με μια επιχείρηση διαμετρήματος ISO 9001. Επιπλεόν η διαπίστευση κατά ISO 9001 μπορεί επίσης να βοηθήσει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς.

Το πρότυπο ISO συντάσσεται και συντηρείται από μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας, καθηστώντας το συμβατό σε όλο τον κόσμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το πρότυπο αναγνωρίζεται σε 188 χώρες. Αυτό το επίπεδο αναγνώρισης είναι ιδανικό για εταιρείες που επιθυμούν να εξάγουν ή να δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, καθώς η πιστοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο απαντά στην ανοικοδόμηση εμπιστοσύνης με τον δυνητικό πελάτη, τον προμηθευτή ή τον συνεργάτη σας.

Λάβετε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις

Οι ορθές πρακτικές διαχείρισης βασίζονται στη χρήση των γεγονότων, διασφαλίζοντας ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει αντικειμενικών πληροφοριών. Όπως είδαμε, το ISO 9001 βασίζεται σε δεδομένα, ιδίως χάρη στην εστίασή του στην ισχυρή τήρηση αρχείων, καλύπτοντας τη διαδικασία χειρισμού εγγράφων από την αρχή έως το τέλος.

Μέσα από τη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης, εξετάζοντας τις διαδικασίες και βελτιώνοντάς τες, δίνεται μεγάλη έμφαση στη λήψη αποφάσεων βάσει γεγονότων, καθώς και η απόδειξη της αξιοπιστίας σας σε ενδιαφερόμενους και επιχειρηματικούς εταίρους.

Από την πιστοποίηση μιας επιχείρησης, αλλά και τη συνεχή ανταπόκρισή της στις νέες εξελίξεις και απαιτήσεις υπάρχουν και οφέλη τα οποία είναι απτά και αυτά ωθούν την επιχείρησή σας να προσπαθεί διαρκώς να επιτύχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Ο Αστέριος Λιάλιος αναφέρει επ’ αυτού ότι «η πιστοποίηση είναι σε κάποιες περιπτώσεις προϋπόθεση για τη σύναψη μιας σύμβασης συνεργασίας, π.χ. η πιστοποίηση κατά ISO 9001, ή/και ISO14001 ή/και ISO45001 ζητείται σε πολλές δημοπρατήσεις ενώ πολλές φορές αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο αυτού που ονομάζουμε βιώσιμες προμήθειες».

Χτίζοντας κουλτούρα «πιστοποίησης» στην ελληνική αγορά

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του Δημήτρη Βέργαδου, διευθυντή του Τομέα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Θέσεων και Ενημέρωσης ΣΕΒ η «επιστροφή» της βιομηχανίας να παράγει ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, είναι ένα από τα χρήσιμα διδάγματα αυτής της περιόδου. «Με την κρίση του κορωνοϊού και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για μέσα ατομικής προστασίας και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, η συμμόρφωση με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, καθώς και η πιστοποίηση που είναι συνδεδεμένη με την ασφάλεια και την ποιότητα ευρύτερα, επανέρχεται στο προσκήνιο. Είναι ενδεικτικό ότι ο βαθμός εξάρτησης μιας χώρας από τη βιομηχανία/μεταποίηση και την τεχνολογία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο ρυθμό επανεκκίνησης της οικονομίας της» καταλήγει ο Δ. Βέργαδος.

Τα περιθώρια ανάπτυξης των πιστοποιημένων εταιρειών

Μια και αναλύσαμε διεξοδικά τις μεθόδους και την αξία της πιστοποίησης στη βιομηχανία καλό θα ήταν να δούμε τι συμβαίνει και με τις ήδη πιστοποιημένες επιχειρήσεις της ημεδαπής. Άραγε ποια να είναι τα περιθώρια ανάπτυξης περαιτέρω των επιχειρήσεων αυτών και πώς εντέλει θα αναπτύξουμε εν γένει κουλτούρα πιστοποίησης;

Πάνω σε αυτά τα ερωτήματα κατέθεσε την άποψη του και ο Γιάννης Καλλιάς λέγοντας ότι«τα περιθώρια ανάπτυξης των πιστοποιημένων επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι πολλά. Αλλά, οι προκλήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες και απαιτείται η δημιουργία πραγματικής κουλτούρας εφαρμογής προτύπων και πιστοποίησης και όχι η επιδίωξη της πιστοποίησης με μοναδικό σκοπό την επικοινωνιακή προβολή. Η εποχή της πανδημίας που ζούμε άλλαξε το περιβάλλον της επιχειρηματικότητας και δημιούργησε νέες ανάγκες και διαφορετικά πλάνα δράσης για να διασφαλιστεί η επιχειρηματική συνέχεια και η επανεκκίνηση σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η μόνη βεβαιότητα είναι η διαρκής αβεβαιότητα. Τα δύο κορυφαία megatrends σε ελληνικό, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο είναι η κλιματική αλλαγή και η πανδημία. Και τα δύο επηρεάζουν ήδη, αλλά θα επηρεάσουν και στο μέλλον την επιχειρηματική μας καθημερινότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νέες απαραίτητες πιστοποιήσεις αναδεικνύονται και έρχονται στο προσκήνιο, διότι απαντούν στα πραγματικά θέματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση σήμερα. Η επιχειρηματική συνέχεια και το πρότυπο ISO 22301, η ασφάλεια των πληροφοριών και το πρότυπο ISO 27001, η πιστοποίηση διαχειριστικών μέτρων μείωσης του κινδύνου του κορωνοϊού, το antibribery management και το πρότυπο ISO 37001, οι πιστοποιήσεις αειφορίας, κ.ά. λαμβάνουν πια μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αλλάζοντας προοδευτικά την κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας. Η πιστοποίηση είναι η απόδειξη πως ένας ισχυρισμός όπως η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ενός προτύπου, μιας προδιαγραφής ισχύει γιατί ελέγχεται από έναν ανεξάρτητο τρίτο. Η πιστοποίηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης και στην επανεκκίνηση της οικονομίας τη δύσκολη ετούτη περίοδο. Και παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις εμπορικές συναλλαγές ως μια από τις βασικές προϋποθέσεις εκπλήρωσης κριτηρίων ασφάλειας, ποιότητας, αειφορίας για τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ποιες είναι συνήθως οι πιστοποιήσεις που ζητούν οι εταιρείες παραγωγής και μεταποίησης στην Ελλάδα;

«Οι συνηθέστερες πιστοποιήσεις που ζητούν οι εταιρείες παραγωγής και μεταποίησης στην Ελλάδα είναι για την ποιότητα (ISO 9001), περιβάλλον (ISO 14001), Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ISO 45001), Ασφάλεια Τροφίμων (ISO 22000), ασφάλεια τροφίμων με τα πρότυπα της οικογένειας του GFSI (Global Food Safety Initiative) όπως IFS, BRC, FSSC 22000, Globalgap, αλλά και άλλες πιστοποιήσεις που αφορούν στην αειφορική διαχείριση (FSC), Ασφάλεια Πληροφοριών (ISO 27001), Επιχειρησιακή Συνέχεια (ISO 22301), κατά της δωροδοκίας (ISO 37001). Τα τελευταία χρόνια επίσης, οι μεγάλες εταιρείες ζητούν την εκπόνηση ιδιωτικών πρωτοκόλλων πιστοποίησης τα οποία να ταιριάζουν με τις ανάγκες τους, ώστε να εξυπηρετήσουν τους στόχους τους για την ποιότητα, την ασφάλεια και την αειφορική διαχείριση στην παγκόσμια αγορά (επιθεώρηση προμηθευτών τους, κ.τ.λ.) καταλήγει ο CEO της TÜV AUSTRIA Hellas.