Το πράσινο φως στην υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Mengia A.E.» στον Αναπτυξιακό Νόμο άναψε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Η επένδυση αναφέρεται στη διαφοροποίηση της παραγωγής υφιστάμενης μονάδας σε κατασκευή εξαρτημάτων 3D printing που προορίζονται για το χώρο της βιομηχανίας, στο Δήμο Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 789.060 ευρώ. Η Mengia ιδρύθηκε το 2011 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ. Το κύριο αντικείμενό της είναι η κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και βιομηχανίας.

Πιο αναλυτικά, τα εμπορευόμενα προϊόντα, η παραγωγική διαδικασία και οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκ μέρους της εντάσσονται στους ακόλουθους τομείς: κατασκευή μερών μηχανοκίνητων οχημάτων συντήρηση και επισκευή αυτών, κατασκευή παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης, εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μερών αυτών, εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής στρατιωτικών οχημάτων μάχης, λιανικό και χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων, επισκευές άλλων μηχανημάτων.

Μεταξύ των πελατών της συγκαταλέγονται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η ΔΕΗ, μηχανουργεία κ.ά.
Το 2021 οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 7,8%, ο δείκτης μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 56,09%, από 38,44% το 2020, τα αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε κέρδη 73.020,55 ευρώ έναντι κερδών 70.599,24 ευρώ, το μικτό κέρδος αυξήθηκε 57,29% και τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 30,82%. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 67,68%, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31/12/2021 ήταν μειωμένα κατά 18,16% σε σχέση με το 2020.