Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού προγράμματος «CLAIM» (Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in European seas), χρηματοδοτικά ενταγμένου στον Ορίζοντα 2020. Ο κύριος προσανατολισμός του προγράμματος ήταν τεχνολογικός και βασιζόταν στην καινοτομία, αναγνωρίζοντας μία σειρά από ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα και καινούριες συνέργειες στον ευρύτερο τομέα: προστασία/ αντιρρύπανση θαλασσών και ακτών, συλλογή, αποκομιδή, διαχείριση, ανακύκλωση/ αξιοποίηση πλαστικών απορριμμάτων.

Το ΕΛΚΕΘΕ προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας τεχνοβλαστού (spin-off), «MINDS Τεχνολογίες και Επιστήμες Περιβάλλοντος» για την προώθηση των προϊόντων αυτών αλλά και για τη συμμετοχή σε προσπάθειες δικτύωσης επιχειρηματικότητας. Ο Συντονιστής του προγράμματος CLAIM, Δρ. Γεώργιος Τριανταφύλλου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «μέσω της ερευνητικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της αριστείας των εταίρων και της διεθνούς συνεργασίας εντός του CLAIM, σήμερα διαθέτουμε εγκαταστάσεις παραγωγής, τεχνολογία, τεχνογνωσία και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό».