Σε συγχώνευση με τη θυγατρική της «F&B Innovation Partners Μονοπρόσωπη Εμπορική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία» προχωρά η Γιώτης ΑΕ. Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ, η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί δι’ απορρόφησης της F&B από τη Γιώτης, για λόγους απλοποίησης της εταιρικής δομής, δημιουργίας οικονομιών κλίμακας και ευκολότερης πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της απορροφώσας. Οι τελευταίες δημοσιευμένες πωλήσεις της F&B (για το 2022) ανήλθαν στο ποσό των €1.065.582 έναντι των €1.262.943 της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση 15,63% η οποία αποδίδεται από τη διοίκηση «αποκλειστικά στην ύφεση λόγω πανδημίας».