Σημαντική ανάπτυξη με δεκαπλασιασμό του τζίρου της από το 2009 έως το 2020 έχει πετύχει η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒΙΣ. Ειδικότερα, το 2020 ο κύκλος των εργασιών της ανήλθε σε 162.958.720,86 ευρώ, έναντι 152.475.421,02 ευρώ το 2019 και τα μικτά κέρδη σε 10.717.479,62 ευρώ από 9.715.322,98 ευρώ.

Η εδραίωση της εταιρείας σε υψηλά επίπεδα δραστηριότητος, μέσω στρατηγικών συνεργασιών κυρίως στο εξωτερικό, αποτελεί σημαντικό παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας, παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον. Επίσης, προσδίδει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία δύναται να εκμεταλλευθεί η εταιρεία για να επιτύχει περαιτέρω ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός επετεύχθη στην εξεταζόμενη χρήση, με την αύξηση του κύκλου εργασιών, ενώ εξακολουθεί να υποστηρίζεται, μέσω διαρκών επενδύσεων σε παραγωγικά μέσα (νέες επενδύσεις στην κλειόμενη χρήση ύψους 1,7 εκατ. ευρώ περίπου). Επίσης, παρακολουθείται και αξιολογείται συνεχώς, κάθε νέα ευκαιρία που προκύπτει από την αγορά.

Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού 2,184 εκατ. ευρώ, για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση ποσού 112 χιλ. ευρώ υπολείπεται της απαιτούμενης κατά 2,072 εκατ. ευρώ. Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης έχει σαν αποτέλεσμα η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 2,072 εκατ. ευρώ. Επίσης όπως αναφέρει ο Ορκωτός δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 514 χιλ. ευρώ, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά 514 χιλ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 514 χιλ. ευρώ.