Το πράσινο φως στην υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΦΑΡΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΙΚΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου άναψε με απόφαση του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Η επένδυση αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας εκτροφής αιγοπροβάτων και είναι επιλέξιμου κόστους 618.802,50 ευρώ.

Η εταιρεία δραστηροποιείται στον κλάδο παραγωγής με βασικό αντικείμενο την εκτροφή αιγοπροβάτων. Στόχοι της είναι η αύξηση του τζίρου, η βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους και η διοίκηση της ασκείται από τον διαχειριστή Τσίγκα Αθανάσιο.

Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2019 στα 37.178,55 ευρώ, έναντι 17.384,16 ευρώ το 2018. Κατά την χρήση η εταιρεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων συνολικά -18.360,66 ευρώ, έναντι κερδών 2.586,24 ευρώ το 2018, το μικτό αποτέλεσμα το 2019 ήταν 13.775,44 ευρώ, τα ενσώματα πάγια στοιχεία το 2019 ανήλθαν σε 134.599,16 ευρώ και οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε 355 ευρώ.