Το Deloitte Global Boardroom Programme δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας Board Frontier Topic με τίτλο “Time to rethink talent in the boardroom”. Στην έρευνα αποτυπώνεται πως ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (89%) των ανώτερων διευθυντικών στελεχών πιστεύει ότι τα Διοικητικά Συμβούλιά τους είναι ενημερωμένα για θέματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, μόνο το ένα τρίτο περίπου (36%) πιστεύει ότι οι σχετικές συζητήσεις των ΔΣ είναι επαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες του οργανισμού τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με το ταλέντο, το 42% των ανώτερων διευθυντικών στελεχών κατέταξε την «ευθυγράμμιση των επενδύσεων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό με τις στρατηγικές προτεραιότητες» και τη «μεγιστοποίηση των οφελών από το συνδυασμό της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού» ως τις κορυφαίες ανησυχίες των ΔΣ τους. Επίσης, πάνω από το 78% των συμμετεχόντων θεωρούν τη χαμηλή διαθεσιμότητα δεξιοτήτων και ταλέντων ως σημαντική πηγή κινδύνου για τους οργανισμούς τους. Άλλοι κίνδυνοι που αναφέρονται αφορούν στο αυξανόμενο κόστος των αποζημιώσεων, των παροχών και της περίθαλψης (44%) και στις μεταβαλλόμενες προσδοκίες του ανθρώπινου δυναμικού (37%).

Τέλος, εντοπίζεται μια ταχέως αυξανόμενη ανάγκη upskilling και reskilling μεγάλου μέρους του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς η τεχνολογία, ιδίως το AI, αλλάζει τον τρόπο που εργαζόμαστε. Πολλοί οργανισμοί δεν είναι προετοιμασμένοι για αυτή την αλλαγή – το 58% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι οι οργανισμοί τους μόλις άρχισαν να διερευνούν πώς η ενσωμάτωση του θα επηρεάσει το ανθρώπινο δυναμικό τους, ενώ μόνο το 2% έχει ήδη εισαγάγει μια μακροπρόθεσμη σχετική στρατηγική.