Στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής μονάδας προχωρά η CENTRAL FARMS, το επενδυτικό σχέδιο της οποίας υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του αναπτυξιακού νόμου. Η επένδυση αφορά στον εκσυγχρονισμό πτηνοτροφικής μονάδας κρεατοπαραγωγής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.114.700 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.114.700 ευρώ.

Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά τη χρήση του 2019, ανήλθαν σε 3.100.257,39 ευρώ, έναντι 2.707.034,30 ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 393.223,09 ευρώ. Το κόστος πωληθέντων κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθε σε 2.963.525,02 ευρώ έναντι 2.512.634,36 ευρώ και οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν σε 6.631,40 ευρώ έναντι 4.820,47 ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 100.756,86 ευρώ (κέρδη), έναντι 177.487,13 ευρώ (κέρδη), κυρίως λόγω κακών εκτροφών στη χρήση 2019. Τα μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 74.115,26 ευρώ, έναντι κερδών 125.418,67 ευρώ.