Στην πλήρη εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Σπυρακοπούλου ΑΕ προχώρησε η B&F Ενδυμάτων, με το αντίτιμο να ανέρχεται σε 835.643 ευρώ. Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: Η εταιρεία «B&F ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Κανονισμού με αριθμό 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 5 Οκτωβρίου 2021 προέβη στην αγορά 55.266 κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €60 εκάστη, ήτοι του συνόλου (100%) των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ».
Το μετοχικό κεφάλαιο της «ΣΠΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ» ανέρχεται σήμερα σε € 3.315.960,00, διαιρούμενο σε 55.266 ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης €60. Το συμφωνηθέν τίμημα για την αγορά των ως άνω μετοχών ανέρχεται στο ποσό των €835.643,74.