Άναψε το «πράσινο φως» στην έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση από την «Αιολική Σπιθάρη Ανώνυμη Εταιρεία» των εταιρειών: «Αιολικη Αχλαδιτσα Ανώνυμη Εταιρεία», «Αιολική Νταλαμάκη Ανώνυμη Εταιρεία», «Δημοκρίτειος Φωτοβολταϊκος Σταθμός Ανώνυμη Εταιρεία», «Photon Dynamics Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία», «Σάββας Ζαφειράτος και ΣΙΑ Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία», «Βοιωτικός Άτλας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ».

Η συγχώνευση κρίθηκε συμφέρουσα, διότι θα συγκεντρωθούν κεφάλαια, τεχνικά μέσα, τεχνογνωσία και δίκτυα διανομής, θα διευρυνθούν τα γεωγραφικά όρια δραστηριοποίησης, θα μειωθεί το λειτουργικό κόστος και θα βελτιστοποιηθούν οι οικονομικοί παράμετροι της αποδοτικότητας και τα αποτελέσματα, θα διευρυνθεί το ανταγωνιστικό «ίχνος» της απορροφώσας και το «επιχειρηματικό βάρος» της προς αντιμετώπιση άλλων εξίσου μεγάλων ανταγωνιστών, θα επιτευχθεί αδειοδότηση βάσει μεγαλύτερου επιχειρηματικού μεγέθους, ως και ευρύτερη και ευνοϊκότερη χρηματοδότηση από τον Τραπεζικό κλάδο και θα δοθεί η δυνατότητα ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενόψει των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ενέργειας.

Η οριστική́ απόφαση για τη συγχώνευση και η έγκριση του περιεχομένου του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, και η απαιτούμενη τροποποίηση του καταστατικού της Απορροφώσας, θα ληφθούν από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και από την μοναδική εταίρο της εταιρείας «Βοιωτικός Άτλας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.