Τρίπτυχο καλών αποτελεσμάτων και λειτουργίας, στρατηγικής μετεξέλιξης και βελτίωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος βρίσκονται στο επίκεντρο του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου HELLENiQ ENERGY Holdings. Στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2023, διακρίνονται βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις, με τα Συγκρίσιμα EBITDA στα €404 εκατ. και τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη στα €155 εκατ., μετά από €145 εκατ. λογιστικές ζημιές.

Έπονται επενδυτικές αποφάσεις
Όσον αφορά στο μεγαλεπήβολο σχέδιο μετασχηματισμού του Ομίλου, με τίτλο «Vision 2025», έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη φάση των αλλαγών με επιτυχία, η έμφαση δίνεται σε τέσσερεις πυλώνες: (α) την αριστοποίηση των καθημερινών διεργασιών (operational excellence), (β) την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου σε ΑΠΕ και αποθήκευση με προστιθέμενη αξία, (γ) τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις δραστηριότητες πετρελαιοειδών, καθώς και (δ) την περαιτέρω βελτίωση σε θέματα ESG.

Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται επένδυση σε τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) σε υφιστάμενη μονάδα του διυλιστηρίου Ελευσίνας, για την παραγωγή «μπλε» υδρογόνου, για την οποία, πρόσφατα υποβλήθηκε αίτηση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Καινοτομίας, παρότι «τα δεδομένα σήμερα (θεσμικό πλαίσιο, χρηματοδοτικές προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθεσιμότητα αποθήκευσης) απομακρύνουν το ενδεχόμενο μιας γρήγορης επενδυτικής απόφασης».

Πιο κοντά στην τελική επενδυτική απόφαση βρίσκεται η πιλοτική επένδυση σε «πράσινο» υδρογόνο στο διυλιστήριο της Ελευσίνας, ενώ έργα για παραγωγή βιοκαυσίμων (HVO, SAF) σε διυλιστήριο του Ομίλου, έχουν μπει σε φάση υλοποίησης. Επιταχύνεται επίσης το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, με επενδύσεις άνω των €40 εκατ. και με οφέλη που εκτιμώνται ότι θα φτάνουν στα €50 εκατ. ετησίως.