Οι πρόσφατες ρυθμιστικές εξελίξεις και οι κυβερνητικές αποφάσεις των κρατών μελών της ΕΕ υποδηλώνουν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις βιώσιμης ανάπτυξης και πιο στρατηγικές ενέργειες για τη μετατροπή των οικονομικών δραστηριοτήτων σε φιλικότερες προς το περιβάλλον. Για να επιτευχθεί το παραπάνω, είναι σημαντικό να υπάρξει κατανόηση του τι είναι η βιώσιμη χρηματοδότηση και πώς επηρεάζει τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Αθηνά Μουστάκη, Head of Environmental, Social, Governance, Risk and Compliance Services της Grant Thornton, εξηγεί τι είναι η ταξινομία και πώς στοχεύει να μειώσει την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας και να στρέψει τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις στην επίτευξη των στόχων κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ για το 2050.

Με την ψήφιση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας το 2019, η ΕΕ έδειξε το δρόμο για πιο βιώσιμες επενδύσεις, για παράδειγμα σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η προστασία της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Στόχος είναι η επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας στην ΕΕ έως το 2050, με μια μείωση κατά 55% να έχει ήδη εφαρμοστεί το 2030. Για την εκπλήρωση αυτών των κλιματικών στόχων, η Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει ένα επενδυτικό σχέδιο 1 τρις ευρώ για τα επόμενα 10 χρόνια. Παρά τη σημαντική αυτή επένδυση, για την επίτευξη της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, η ΕΕ βασίζεται επίσης και στη συμβολή του ιδιωτικού τομέα.

Η ΕΕ έχει λάβει σημαντικά μέτρα για τη δημιουργία ενός πλαισίου που να παράσχει σαφήνεια σχετικά με το τι σημαίνει βιώσιμη χρηματοδότηση. Το greenwashing είναι μια κοινή πρακτική όπου τα προϊόντα, οι επενδύσεις ή τα εταιρικά ομόλογα χαρακτηρίζονται ως βιώσιμα, αλλά χωρίς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια που το υποστηρίζουν / αποδεικνύουν. Αυτό δεν είναι απαραίτητα παραπλανητικό, ωστόσο, χωρίς ένα τυπικό σύνολο ορισμών και κανόνων για την ορολογία που χρησιμοποιείται, είναι δύσκολο για τις εταιρείες και τους επενδυτές να ορίσουν τι είναι και τι δεν είναι «πράσινο».

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 για την Ταξινομία της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ το καλοκαίρι του 2021, με κριτήρια και απαιτήσεις γνωστοποίησης για τη βιωσιμότητα, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία στους επενδυτές για να εντοπίζουν βιώσιμες επενδυτικές ευκαιρίες. Το νέο αυτό σύστημα ταξινόμησης είναι μέρος της ευρύτερης δραστηριότητας που έχει σημειωθεί από φορείς του κλάδου και ρυθμιστικές αρχές για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στη βιώσιμη χρηματοδότηση, παρέχοντας στους επενδυτές εμπιστοσύνη ότι η βιώσιμη χρηματοδότηση είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ορολογία. Ο κανονισμός της ΕΕ για την ταξινομία προωθεί τον ίσο ανταγωνισμό και την ασφάλεια δικαίου για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ και στοχεύουν σε:
• Ανακατεύθυνση των χρηματοοικονομικών κεφαλαίων με έμφαση στις βιώσιμες επενδύσεις
• Καθιέρωση της βιωσιμότητας ως συστατικό / πυλώνα της διαχείρισης κινδύνων
• Ενθάρρυνση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και οικονομικής δραστηριότητας

Η ταξινομία της ΕΕ: Οι έξι περιβαλλοντικοί στόχοι
Ο κανονισμός της ταξινομίας θέτει έξι περιβαλλοντικούς στόχους: Μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, βιώσιμη χρήση και προστασία των υδατικών και των θαλάσσιων πόρων, μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
Επιπρόσθετα των ελάχιστων διασφαλίσεων, η ΕΕ αναμένει από τις εταιρείες να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους περιβαλλοντικούς στόχους και να μην επιβαρύνουν σημαντικά κανέναν από τους υπόλοιπους πέντε.