Από την διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας A.E. στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, προκύπτει ότι αυτά δεν επηρεάστηκαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 και της ενεργειακής κρίσης. Αντιθέτως, οι πωλήσεις της ανήλθαν σε € 30.734,76 χιλ. στη περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 και σε €10.287,18 χιλ. κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, έναντι 22.378,89 χιλ. και 8.489,81 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2020, παρουσιάζοντας μεταβολή κατά 37,34% και 21,17% αντίστοιχα. Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων της εταιρείας στο υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας χρήσης, η διοίκηση εκτιμά στην συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων, βασιζόμενη κυρίως στην μέχρι σήμερα διαμορφωμένη πορεία των εργασιών της.