Την επίτευξη συμφωνίας κάλυψης για την έκδοση ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης σταθερού επιτοκίου, συνολικού ποσού 10 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης το 2023, ανακοίνωσε η Frigoglass. Στην ίδια ανακοίνωση η εταιρεία αναφέρεται στις προοπτικές για τη χρήση που λήγει το 2023, σύμφωνα με τις οποίες οι πωλήσεις του Ομίλου αναμένονται σε περίπου €470 εκατ., με το περιθώριο EBITDA περίπου στο 10%. Ο κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης αναμένεται να συνεισφέρει το 60% των πωλήσεων και το 4% του EBITDA, ενώ δεν θα δημιουργήσει ταμειακές ροές για την εξυπηρέτηση δανεισμού (“CFADS”) για το 2023.

Ο κλάδος Υαλουργίας αναμένεται να συνεισφέρει το 40% των πωλήσεων και το 96% του EBITDA. Ειδικότερα όσον αφορά τη δραστηριότητά της στον κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον της Frigoglass επικεντρώνεται στις αγορές της Αφρικής, «οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας». Οι κεφαλαιακές δαπάνες του Ομίλου αναμένονται σε περίπου €45 εκατ. για το 2023. Εισροή ύψους €4 εκατ. αναμένεται από τη μεταβολή του καθαρού κεφαλαίου κίνησης το 2023 για τον Όμιλο.