Η Frigoglass ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό €14.217.510,04 στο ποσό των €21.326.265,06, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 355.437.751 μετοχών της εταιρείας από €0,10 σε €0,06, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.