Σε δύο σημαντικές παραγωγικές επενδύσεις αναφέρεται η διοίκηση της FrieslandCampina Hellas στο πλαίσιο των οικονομικών καταστάσεων του 2022, έτος κατά το οποίο η εταιρεία συνέχισε «να διατηρεί σταθερή την παραγωγική της βάση στην Ελληνική επικράτεια και στηρίζοντας την ελληνικότητα και την αυθεντικότητα των προϊόντων που παράγει, να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη σε σημαντικές αγορές του εξωτερικού».

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2022, με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας εγκρίθηκε η ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής μέχρι του ποσού των €3.296.567 για την επένδυση που αφορά τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας αγελαδινού γάλακτος με επέκταση της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας γιαουρτιού. Επίσης στη χρήση 2019 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στο Καθεστώς Ενισχύσεων Γενική Επιχειρηματικότητα για την αγορά και εγκατάσταση παστεριωτή συνολικής επένδυσης €2.911.224 με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Η επένδυση έχει ολοκληρωθεί και η εταιρεία έχει προχωρήσει στο αίτημα ελέγχου.
Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις της ελληνικής θυγατρικής του ομίλου Royal FrieslandCampina, οι πωλήσεις ανήλθαν κατά τη χρήση 2022 σε €340,6 εκατ. έναντι €273,8 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,38%, εν μέρει από την αύξηση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά αλλά και την αύξηση των τιμών πώλησης λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής και εμπορίας.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €53,5 εκατ. έναντι €57,3 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 15,72% έναντι 20,95%, με τη μείωση να οφείλεται στην αύξηση των τιμών των Α΄ & Β΄ υλών και ΓΒΕ. Εν τέλει, η εταιρεία εμφάνισε ζημία ύψους €3,7 εκατ. έναντι κερδών €4,3 εκατ. το 2021. Στόχος για το 2023 παραμένει η ανάπτυξη του τζίρου και η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων επενδύοντας τόσο στην εδραιωμένη προϊοντική της βάση αλλά και σε νέα καινοτόμα προϊόντα που θα καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών.