Η Εταιρεία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συμμετείχε στην Έκτακτη ΓΣ της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η έκδοση 1.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ και τιμής έκδοσης τετρακοσίων πενήντα ευρώ.

Λόγω παραίτησης του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του έτερου μετόχου, αποφασίστηκε η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. να καλύψει η ίδια το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. να ανέρχεται σε ποσοστό 31,43%, κατέχοντας 2.200 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου.”