Στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής κατασκευής χάρτινων κουτιών προχωρά η PAPERPACK. Το επενδυτικό σχέδιο της βιομηχανίας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 5,758 εκατ. ευρώ, υπάχθηκε με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

Πέρυσι η εταιρεία εμφάνισε πωλήσεις 17,428 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 5,52% σε σχέση με το 2019, τα λειτουργικά της κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,364 εκατ. ευρώ έναντι 2,734 εκατ. ευρώ, ήτοι μείωση ύψους 13,55%, ως επακόλουθο κυρίως της μείωσης του κύκλου εργασιών σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Το μικτό περιθώριο κέρδους ήταν αυξημένο σε 30,68% (2019: 29,92%), ως αποτέλεσμα της αναθεωρημένης τιμολογιακής πολιτικής και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της, ενώ το χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε κατά 4,32% στις 355 χιλ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας εμφανίζουν κέρδη ύψους 2,325 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,598 εκατ. ευρώ ενώ η επιβάρυνση φόρου (τρέχοντος και αναβαλλόμενου) στα αποτελέσματα της εταιρείας ανήλθε σε €599 χιλ. ευρώ διαμορφώνοντας τα αποτελέσματα μετά φόρων σε κέρδη ύψους 1,725 εκατ. ευρώ.

Επέκταση δραστηριοτήτων μέσω της PROMOCARTON
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο εκτυπώσεων, κυτιοποιίας και χάρτινης συσκευασίας, τροφοδοτώντας κυρίως βιομηχανικές μονάδες με χάρτινα κουτιά και έντυπα, για τη συσκευασία και προώθηση των προϊόντων τους, όπως καλλυντικά, τρόφιμα, ποτά, τσιγάρα, φάρμακα και απορρυπαντικά. Λειτουργεί μία πλήρως καθετοποιημένη μονάδα στην οποία πραγματοποιείται ο σχεδιασμός, η εκτύπωση και η παραγωγή κουτιών χάρτινης συσκευασίας και εντύπων με εξειδικευμένες απαιτήσεις ποιότητας, όσον αφορά στις πρώτες ύλες και στην επεξεργασία. Η εκτύπωση των προϊόντων γίνεται με τελειότατου τύπου μηχανές offset. Οι δραστηριότητες αυτές ανήκουν στον τομέα της Χάρτινης Συσκευασίας.
Επιπρόσθετα, μέσω της απορροφημένης PROMOCARTON Α.Ε. έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στην εμπορία χάρτινων προωθητικών μέσων (τομέας προωθητικά μέσα), όπως displays, stands, κλπ, διεισδύοντας έτσι και σε εμπορικούς πελάτες, με χαρτοφυλάκιο κυρίως καταναλωτικών προϊόντων.