Τη δωρεάν διάθεση έως 400.000 ιδίων μετοχών σε εργαζομένους και συνεργάτες της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην Εταιρεία και στον Όμιλο, αποφάσισε ομόφωνα η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ, ενώ ενέκρινε και την αγορά ιδίων μετοχών έως του αριθμού του ενός εκατομμυρίου με τιμή από 0,10 έως 3 ευρώ.