Μείωση κερδοφορίας, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 6,6% εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2021 η Flexopack. Ειδικότερα, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 81,304 εκατ. ευρώ, έναντι 76,260 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 6,6% και ο εταιρικός σε 68,097 εκατ. ευρώ, έναντι 64,399 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 5,7%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Οµίλου σε 13,556 εκατ. ευρώ, έναντι 17,355 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 21,9% και σε εταιρικό επίπεδο σε 10,687 εκατ. ευρώ έναντι 14,224 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας µείωση κατά 24,9%.

Τα αποτελέσµατα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συνεχιζόµενες ελλείψεις σε βασικές κατηγορίες πρώτων υλών σε παγκόσµιο επίπεδο, από τις σηµαντικές και συνεχείς αυξήσεις των τιµών των πρώτων υλών στη διεθνή αγορά, την σηµαντική αύξηση του µεταφορικού κόστους και ιδίως του ναυτιλιακού ναύλου για τις µεταφορές µε κοντέινερ, όπως και με την διόλου ευκαταφρόνητη αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η Διοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι δεν υφίσταται µέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας, την παραγωγική λειτουργία, τις πωλήσεις και την εφοδιαστική αλυσίδα του Οµίλου καθώς δεν έχει πληγεί η οικονοµική δραστηριότητα και η χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου.

Μάλιστα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, ποσού 7.000.000 ευρώ, με κάλυψη αυτού από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., το οποίο θα χρησιμοποιήσει ως ακολούθως: (α) ποσό 3.646.000 ευρώ, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου και (β) ποσό 3.354.000 ευρώ, για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μακροπρόθεσμου χαρακτήρα προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού αυτής.