Μικρή μείωση 2,74% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Flexopack στο α’ εξάμηνο του έτους, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη μετά φόρων (EAT) του ομίλου ανήλθαν σε 4,322 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 23,80%, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Τα EBITDA ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 8,465 εκατ. ευρώ, έναντι 11,405 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,78% και σε εταιρικό επίπεδο σε 7,725 εκατ. ευρώ έναντι 9,471 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,44%.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν 36,2% στα 5,418 εκατ. ευρώ λόγω των συνεχιζόµενων αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών και στην αύξηση των εξόδων διάθεσης λόγω της µεγάλης αύξησης του µεταφορικού κόστους.

Άξια αναφοράς είναι η ίδρυση θυγατρικής στην Ιρλανδία τον Απρίλιο, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Flexopack για τη διεύρυνση και εκσυγχρονισµό του δικτύου διανοµής και διάθεσης των προϊόντων της.