Από αύξηση του επιπέδου του κύκλου εργασιών και εμφάνιση κερδών στα αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων, έναντι ζημιών στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου χρόνου, χαρακτηρίζεται το πρώτο εξάμηνο του 2021 για την εταιρεία ΦΙΕΡΑΤΕΞ. Ο βαθμός απασχόλησης του παραγωγικού δυναμικού αυξήθηκε και σε αυτό οφείλεται η εμφάνιση θετικού περιθωρίου μικτού κέρδους. Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 13,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 31,22%.

Το μικτό αποτέλεσμα πέρασε σε θετικό πεδίο και ανήλθε σε 1.023 χιλ. ευρώ έναντι αρνητικού -371 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα της εταιρείας προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 625 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.227 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθε σε 1.282 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 415 χιλ. ευρώ για το ίδιο διάστημα του 2020.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το Β’ εξάμηνο, δεν αναμένεται σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της εταιρείας μεσομακροπρόθεσμα, παρά τα εμπόδια που θέτει η πανδημία.
Εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η ομαλή ροή εμβασμάτων από το εξωτερικό και έτσι πληρώνονται και θα συνεχίσουν να πληρώνονται οι προμηθευτές εξωτερικού και όλες οι υπόλοιπες υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς το 60% και πλέον του κύκλου εργασιών της εταιρείας αφορά εξαγωγές ενώ το 30% αφορά πωλήσεις προς Ελληνικές εταιρείες εξαγωγείς.