Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε νέα projects στρέφεται η FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ, μετά το πλήγμα που δέχθηκε ο περσινός της τζίρος από την πτώση της κινεζικής ζήτησης. Τόσο η εταιρεία όσο και ο όμιλος πραγματοποίησαν το 2022 πωλήσεις €47,38 εκατ. και €63,09 εκατ. αντίστοιχα έναντι €72,73 εκατ. και €84,09 εκατ. στη χρήση 2021. Όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, η μείωση των πωλήσεων έναντι της προηγούμενης χρήσης ανήλθε σε 24,97% για τον όμιλο και σε 34,86% για την εταιρεία και είναι αποτέλεσμα της τεράστιας ύφεσης της κινέζικης οικονομίας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Για σημάδια ανάκαμψης κάνει ωστόσο λόγο η διοίκηση, καθώς όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών του ομίλου και της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα είναι κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών θα κυμανθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα μέχρι τώρα δείγματα των πωλήσεων στην Κίνα προδικάζουν μείωση των πωλήσεων Ογκομαρμάρων σε σχέση με το 2022 η οποία όμως θα καλυφθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανάληψη νέων έργων σε επεξεργασμένα.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της εταιρείας, τον Μάϊο του 2023 η FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ προχώρησε σε εξαγορά ποσοστού 99% της WHITESTONE MARBLE CONTRACTORS LLC με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και με σκοπό την εμπορία μαρμάρων. Το κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε ποσό €75 χιλ. περίπου και ποσοστό 1% κατέχεται από μη ελέγχουσα συμμετοχή. Τέλος, τον Μάρτιο του 2023 ιδρύθηκε νέα θυγατρική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΙΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Σκοπός της εταιρείας είναι κυρίως η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε ή Σ.Η.Θ.Υ.Α ή υβριδικούς σταθμούς εγκατεστημένους εντός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.