Αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεση,ς κατά κύριο, λόγο με συνέπεια την αύξηση της κερδοφορίας, πέτυχε στη διάρκεια του 2023 η Famar, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και στην εταιρεία. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου Famar διαμορφώθηκαν σε 3.279.114 ευρώ το 2023 ενώ σε επίπεδο Εταιρείας τα κέρδη ανήλθαν σε 3.187.927 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος για τη χρήση 2023 παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών του κατά 7,55% και το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 7,69%. Αντίστοιχα η εταιρεία για τη χρήση 2023 παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 7,55%, ενώ το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 7,83%. Παράλληλα, τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά 6,63% και τα έξοδα διοίκησης κατά 1,88%.

Όσον αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης για τη Famar εντός του 2024, η διοίκησή του Ομίλου εκτιμά στις τελευταίες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις ότι είναι καλές παρά την τρέχουσα οικονομική κρίση, δεδομένης και της βελτιωμένης δυναμικής που έχει πλέον το κέντρο διανομής στη Θήβα βάσει των πρόσφατων επενδύσεων. «Θα βελτιωθούν περαιτέρω οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας και με συνέχιση της εφαρμογής νέων συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών (lean management, S&OP, IBP, και καινούργια IBP εργαλεία), ενώ συνεχώς εντείνονται οι προσπάθειες για την αύξηση των εξαγωγών μας» υπογραμμίζει ακόμη η διοίκηση της Famar. Τέλος, κάνει γνωστό πως βρίσκεται σταθερά προσανατολισμένη στην επέκταση των συνεργασιών υφιστάμενων ή και νέων πελατών.