Ειδική εκδήλωση για την ανάλυση των υποχρεώσεων και των προκλήσεων που θα κληθούν να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ), οργάνωσε πρόσφατα η ΕΥ Ελλάδος. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στους στόχους της εφαρμογής του ΜΣΠΑ, που εμπίπτουν στη δέσμη μέτρων “Fit for 55” της ΕΕ, και παρουσίασαν τις 3 φάσεις υποχρεώσεων συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις. Κατόπιν, αναλύθηκαν οι επιδράσεις του Μηχανισμού κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ανάμεσα στις άμεσες συνέπειες, για επιχειρήσεις που εισάγουν καλυπτόμενα αγαθά, είναι η χρηματική επιβάρυνση και η ανάγκη ποσοτικού προσδιορισμού και στρατηγικού σχεδιασμού, ενώ οι έμμεσες συνέπειες για αγοραστές που δεν εισάγουν καλυπτόμενα αγαθά, περιλαμβάνουν την αύξηση κόστους αγοράς, λόγω της ενσωμάτωσης της χρέωσης ΜΣΠΑ στην τιμή.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που εξάγουν προς την Ε.Ε., θα κληθούν να προσδιορίσουν και να παράσχουν αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές εκπομπές, με αντίστοιχη αύξηση του διοικητικού κόστους. Αντίστοιχα, οι πάροχοι μεταφορικών και τελωνειακών υπηρεσιών, ενδέχεται να επιβάλλουν υψηλότερες χρεώσεις στους πελάτες, για την κάλυψη της έκθεσής τους στον Μηχανισμό, και να επαναδιαπραγματευτούν συμβάσεις και συμφωνίες όρων. Τέλος, τονίστηκε ότι απαιτείται μια στρατηγική προσέγγιση για την ομαλή μετάβαση των επιχειρήσεων, η οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση της οικονομικής επίδρασης του ΜΣΠΑ στην εφοδιαστική αλυσίδα, την επανεξέταση της διάρθρωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των εισαγωγών εντός Ε.Ε. με στόχο τον περιορισμό του συναφούς κόστους, τη διαπραγμάτευση συμβάσεων, την προσαρμογή των εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών, την εκπαίδευση του προσωπικού, την ανάθεση αρμοδιοτήτων ΜΣΠΑ εντός του οργανισμού και την ενσωμάτωση του ΜΣΠΑ στη διαχείριση εταιρικών κινδύνων.