Στο πλαίσιο αναζήτησης τρόπων αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ προχωράει στην εκπόνηση έρευνας, προκειμένου να διερευνήσει τα οφέλη που συνεπάγονται από τη διασύνδεση των Επιχειρηματικών Πάρκων της με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Για τη βέλτιστη αποτύπωση των αναγκών των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, η ΕΤΒΑ ετοίμασε ερωτηματολόγιο, ώστε να κατανοήσει διεξοδικά το σύνολο των «μεταφορικών αναγκών» των πελατών της. Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Μάρτιο σε 10 Ε.Π. και συγκεκριμένα στα Πάρκα Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας, Κομοτηνής, Βόλου Β’ (Βελεστίνου), Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Λαμίας και Φλώρινας.

Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν και θα επεξεργαστούν, ώστε να σταθμιστούν οι δυνατότητες σιδηροδρομικών διασυνδέσεων. Θα προκριθούν αυτές που διασφαλίζουν την καλύτερη μεταφορά α’ υλών και εμπορευμάτων από και προς το κάθε Ε.Π. καθώς και τις άλλες ανάλογες συνδέσεις. Οι νέες σιδηροδρομικές συνδέσεις αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του κόστους μεταφορών και τον εξορθολογισμό των εμπορευματικών διαδρομών και θα δημιουργήσουν ένα βιώσιμο ενεργειακό αποτύπωμα.