Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «CALPAK A.E.». Το σχέδιο αναφέρεται σε επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων, καθώς και διαφοροποίηση της παραγωγής προς νέα πρόσθετα προϊόντα, στην Κόρινθο, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.680.470 ευρώ. Πέρυσι ήταν μια πολύ θετική χρονιά για την εταιρεία.

Η συνέχιση της προσπάθειας με κύριο πλεονέκτημα τα νέα ποιοτικά και καινοτόμα προïόντα απέφερε καρπούς και η εταιρεία κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών κατά 19,74%, αύξηση η οποία κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική σε σχέση με την αγορά και τον κλάδο που δραστηριοποιείται. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 9.531.128,60 ευρώ έναντι 7.959.639,36 ευρώ το 2019. Ο συνολικός δανεισμός από 2.691.018,07 ευρώ στις 31/12/2019 ανήλθε σε 3.275.069,62 ευρώ στις 31/12/2020 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,70%, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε κεφάλαια κίνησης εξαιτίας της αύξησης των τιμών των Α’ υλών, ενώ τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2020 εμφανίζονται αυξημένα κατά 104,93% στα 1.855.227,76 ευρώ.