Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμβάλλει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα όλης της Ελλάδας μέσω του δανείου ύψους 143 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Παράλληλα, ο Όμιλος ΕΤΕπ, ο οποίος αποτελείται από την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), παρουσίασε τα ετήσια αποτελέσματά του για την Ελλάδα, ανακοινώνοντας ότι η στήριξη για έργα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα και οι συνολικές χρηματοδοτήσεις που υπογράφηκαν το 2023 ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ.

Η νέα επένδυση που ανακοινώθηκε στην Αθήνα σε ειδική τελετή στο Υπουργείο Οικονομικών, η δεύτερη μετά το δάνειο ύψους 180 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε το 2016 για την έναρξη λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., θα ενισχύσει περαιτέρω τις δραστηριότητες Ε&Α που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, αλλά και τις δυνατότητες καινοτομίας της χώρας, και θα προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες σε νέους ερευνητές, αποτρέποντας τη διαρροή επιστημόνων στο εξωτερικό και ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ σύμφωνα με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

Ο Όμιλος ΕΤΕπ υλοποιεί για ένα ακόμα έτος καινοτόμες επενδύσεις στην Ελλάδα
Όσον αφορά τα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα, τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας στράφηκαν στην ΕΤΕπ για τη στήριξη μακρόπνοων επενδύσεων στην κοινωνική συνοχή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ενεργειακή ασφάλεια και απόδοση, σε μια χρονιά κατά την οποία οι χρηματοδοτήσεις που υπογράφηκαν ήταν οι υψηλότερες στο σύνολο των κρατών της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Μεταξύ άλλων, σημαντική συμφωνία υπογράφηκε με τη διεθνή ενεργειακή και βιομηχανική εταιρεία MYTILINEOS, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΤΕπ διέθεσε 400 εκατ. ευρώ για να αναπτυχθεί ένα νέο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) έως το 2026, το οποίο θα προσθέσει περί τα 2,6GW παραγωγικής δυναμικότητας. Η αξία της επένδυσης εκτιμάται πως θα ανέλθει στα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ τα έργα θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα και την ΕΕ. Επιπλέον, μια πρωτοποριακή επένδυση αφορά τη χρηματοδότηση της παραγωγής καινοτόμων μπαταριών από την Sunlight, που έλαβε επίσης την υποστήριξη της ΕΤΕπ με δάνειο 25 εκατ. ευρώ.

Σημαντική υποστήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Η ΕΤΕπ επιβεβαίωσε την υποστήριξή της προς τις ΜΜΕ και τις εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης μέσω των Ελληνικών τράπεζων, διαθέτοντας 800 εκατ. ευρώ – 36% των συνολικών δεσμεύσεων του Ομίλου στην Ελλάδα – με τη μορφή διαμεσολαβούμενων δανείων και εγγυήσεων. Πιο συγκεκριμένα, χορήγησε δάνειο ύψους 400 εκατ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για περαιτέρω δανειοδότηση προς τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η ΕΤΕπ απέδειξε επίσης ότι υποστηρίζει διαρκώς τις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, χορηγώντας δάνειο ύψους 10,5 εκατ. ευρώ στην Veridos Ματσούκης, κορυφαία εταιρεία παραγωγής εγγράφων ταυτότητας υψηλής ασφάλειας για περισσότερες από 40 κυβερνήσεις παγκοσμίως –μεταξύ αυτών και κυβερνήσεις της ΕΕ– καθώς και για διάφορους επιχειρηματικούς εταίρους.