Μείωση πωλήσεων και κερδών προ φόρων κατέγραψε η Εριουργία Τρία Άλφα στο εννεάμηνο του 2021. Η διοίκηση της εταιρείας, σύμφωνα με ανακοίνωση, παρακολουθεί σε συστηματική βάση τις εξελίξεις και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών που κρίνονται αναγκαίες και ενδεδειγμένες, προκειμένου να διασφαλισθεί η επιχειρηματική της συνέχεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της και ο περιορισμός των αρνητικών συνεπειών στο μικρότερο δυνατό βαθμό. Για το λόγο αυτό ελήφθησαν μια σειρά περιοριστικών μέτρων για την συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων που λαμβάνει κάθε φορά το ελληνικό κράτος.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών κατά το 9μηνο ανήλθε σε 611.771 ευρώ έναντι 635.012 το 2020, ενώ για το τρίμηνο 2021 σε 304.099 ευρώ έναντι 108.839 το 2020. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 51.009 το εννεάμηνο 2021 έναντι 77.205 ευρώ το 2020, ενώ για το τρίμηνο 2021 σε 28.985 έναντι -11.887 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν και με δεδομένο το τέταρτο κύμα της πανδημίας, η διοίκηση τηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με τις μελλοντικές επιπτώσεις στις προοπτικές της και εκτιμά ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν την λήξη της τρέχουσας χρήσης όσον αφορά τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη της εταιρείας.