Στη δημιουργία νέας μονάδας, με παράλληλη επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.999.801 ευρώ, προχωρά η εταιρεία «Παπαγεωργίου FOOD SERVICE ΑΒΕΕ» (PFS ΑΒΕΕ). Το 2019, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 48.930.182,02 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,2% σε σχέση με το 2018. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 4.296.442,49 ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 7,4% σε σχέση με το 2018 και τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 1.355.153,96 ευρώ έναντι 1.920.824,77, σημειώνοντας μείωση κατά 29,4%.

Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε 212.701,70 ευρώ μειωμένο κατά 10% περίπου, τα κέρδη προ φόρων άγγιξαν τα 1.142.452,27 έναντι 1.686.074,88 ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 1.005.613,27 ευρώ ενώ το 2019 ήταν 1.156.915,26 ευρώ. Επιπλέον, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας αφορούν κυρίως κόστος κατασκευής του νέου κτιρίου του εργοστασίου καθώς και μηχανολογικό εξοπλισμό. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991, φιλοδοξώντας να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους επαγγελματίες της εστίασης.