Με απόφαση της Κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, εγκρίθηκε το σχέδιο για την απορρύπανση του εδάφους από το λιντάνιο που υπάρχει στην περιοχή του εργοστασίου χημικών «OHIS» στα Σκόπια και το έργο ανατίθεται στην ελληνική εταιρεία «Polyeco». Η POLYECO ανέλαβε το έργο αποκατάστασης του OHIS στη Βόρεια Μακεδονία μετά από διεθνή διαγωνισμό που οριστικοποιήθηκε στο τέλος του 2020.

Το πεδίο των εργασιών προβλέπει την αποκατάσταση του μικρού χώρου διάθεσης δ-HCH στο παλαιό εργοστάσιο παραγωγής φυτοφαρμάκων στην πρωτεύουσα της χώρας, όπου έχουν διατεθεί απόβλητα από την περίοδο της λειτουργίας του.
Οι δραστηριότητες εκσκαφής και απομάκρυνσης αποβλήτων θα εκτελούνται υπό συνθήκες αρνητικής πίεσης σε κλειστή προσωρινή κατασκευή που θα ανεγερθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν διαρροές σκόνης και αερίων στις ευαίσθητες γειτονικές περιοχές. Τα απόβλητα που θα προκύψουν από την εκσκαφή και το ρυπασμένο έδαφος θα εξαχθούν προς τελική επεξεργασία σύμφωνα με τη συνθήκη της Βασιλείας και τον ευρωπαϊκό κανονισμό μεταφοράς αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων στην Ολλανδία και τη Γαλλία.

Η πρώτη φάση του έργου (LOT 1) προβλέπει την απομάκρυνση 200 τόνων ρυπασμένου εδάφους και 450 τόνων φυτοφαρμάκων HCH. Το σχέδιο αποκατάστασης εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού της Δημοκρατίας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (MoEPP) και οι δραστηριότητες θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από το Διεθνές Ταμείο Περιβάλλοντος (GEF) και συντονίζεται από το UNIDO σε συνεργασία με διάφορους εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου.