Υπερδιπλασιασμό πωλήσεων και εκτίναξη κερδών παρουσίασε ο Όμιλος Εταιρειών Epsilon Net το γ’ τρίμηνο του 2021. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε € 28,56 εκατ. έναντι € 11,50 εκατ. το εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 148%, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 7,83 εκατ. έναντι € 2,47 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2020, (+217%), ενώ τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 354% ανερχόμενα σε € 5,53 εκατ. € έναντι € 1,22 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2020.

Όπως σημειώνεται, η ρευστότητα του Ομίλου, παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης νέων επιχειρηματικών κινήσεων και αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών, κινούμενη σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 18,12 εκατ. ευρώ), παρά τις σημαντικές εξαγορές που έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2020 και του πρώτου εννεαμήνου του 2021, ύψους πάνω από 18 εκατ. ευρώ (Data Communication, SingularLogic, Technolife, iQom).