Ο Όμιλος Εταιριών Epsilon Net σημείωσε το πρώτο εξάμηνο του 2021 ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης για έτος ορόσημο στις επιδόσεις του Ομίλου.

Ειδικότερα, ο Όμιλος εμφάνισε κύκλο εργασιών 17,8 εκατ. ευρώ από 8,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη οικονομική χρήση, κέρδη EBITDA 6,2 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα και κέρδη προ φόρων 4,9 εκατ. ευρώ από 0,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα υψηλά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών απεικονίζουν, τόσο τη συνεχιζόμενη δυναμική στην οργανική ανάπτυξη, όσο και την παράλληλη σημαντική συνεισφορά των εξαγορών των τελευταίων 12 μηνών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στα αποτελέσματα αυτά έχει ενοποιηθεί πλήρως η Data Communication, ενώ η Technolife ενοποιείται μόνο για περίοδο περίπου ενός μήνα.

Όσον αφορά στη συμμετοχή της εξαγοράς της Singular Logic και τη θετική επίδρασή της στα στοιχεία του Ομίλου, στη περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2021, ενοποιούνται τα αποτελέσματα της νεοϊδρυθείσας Epsilon SingularLogic, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται σημαντικό τμήμα των εσόδων της δραστηριότητας των έργων ιδιοπαραγώμενου λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η διαδικασία της διάσπασης και εισφοράς του αντίστοιχου κλάδου από την Singular Logic στην Epsilon SingularLogic, ολοκληρώθηκε στις 14/07/2021. Παρά τις σημαντικές εξαγορές, η ρευστότητα της εταιρείας κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά και συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα, διασφαλίζοντας το στόχο της διοίκησης για την απρόσκοπτη εκτέλεση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων επέκτασης.