Στην τροποποίηση του καταστατικού της προχώρησε πριν από λίγες ημέρες, η εταιρεία ΕΨΑ Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στο ΓΕΜΗ, το Άρθρο 2, το οποίο και αφορά στον σκοπό της εταιρείας αλλάζει και περιλαμβάνεται, επιπλέον και η παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών. Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής σκοπός της εταιρείας ήταν η παρασκευή για δικό της λογαριασµό ή facon και η διάθεση αεριούχων ποτών και χυµών καθώς και η εµπορία συναφών προϊόντων και τροφίµων – ποτών γενικότερα. Σκοπός ήταν επίσης η ψυκτική εν γένει βιοµηχανία, και η µε τεχνικό ψύχος διατήρηση τροφίµων – καρπών, ποτών. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται και η αντιπροσώπευση οιασδήποτε επιχειρήσεως ή εταιρείας ηµεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους από την αξιοποίηση των µηχανηµάτων και γενικώς των εγκαταστάσεων της.