Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των logistics στην επίτευξη των αναπτυξιακών της πλάνων, η εταιρεία ΕΨΑ θέλησε να διερευνήσει ποιο θα είναι το βέλτιστο μοντέλο λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψιν οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια καθώς και τα standards εξυπηρέτησης των πελατών της. Η PLANNING SA σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας ανέλαβε και υλοποίησε με επιτυχία τη μελέτη σκοπιμότητας, εξετάζοντας και αξιολογώντας διάφορα σενάρια λειτουργίας της

Εφοδιαστικής Αλυσίδας της ΕΨΑ. Η αξιολόγηση των σεναρίων βασίστηκε σε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης όπως:
• Το συνολικό κόστος επένδυσης και λειτουργίας (CAPEX & OPEX) σε κάθε περίπτωση,
• Το επίπεδο και οι χρόνοι εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρείας,
• Ο βαθμός ευελιξίας σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας της ζήτησης που έχουν τα προϊόντα της εταιρείας,
• Η επεκτασιμότητα των λύσεων όσο η εταιρία αναπτύσσεται.

Για κάθε ενδεχόμενη λύση υπολογίστηκε το κόστος λειτουργίας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, έτσι ώστε συγκρινόμενο με τις απαιτούμενες επενδύσεις να καταλήξει στον χρόνο απόσβεσής τους και τελικά σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα κριτήρια να γίνει η βέλτιστη επιλογή.