Κατά τη χρήση 2022, η ΕΨΑ είδε αύξηση των πωλήσεων αναψυκτικών και εµπορευµάτων σε ποσότητα, ταυτόχρονα δε και του κύκλου εργασιών της κατά 16,81%, µε παράλληλη αύξηση του κόστους πωλήσεως κατά 23,78% περίπου. Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €10.710.141 έναντι €9.169.006 της προηγούµενης χρήσεως και το κόστος πωλήσεων σε €6.753.001 έναντι €5.455.838. «Παρά την αύξηση αυτή, ο συνδυασµός της µεγαλύτερης αύξησης του κόστους πωληθέντων κατά 23,78%, και της αύξησης τόσο των δαπανών διοικητικής λειτουργίας (+5,58%), όσο και της µεγαλύτερης αύξησης (+28,32%) δαπανών προώθησης πωλήσεων, είχε σαν αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση των ζηµιών χρήσης κατά €1.317.244 και τη δηµιουργία τελικής ζηµιάς προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ebitda) στο ποσό των €705.122. Το τελευταίο είχε σαν αποτέλεσµα ο δείκτης ebitda να επανέλθει σε αρνητικό πρόσηµο µετά από µία χρήση που είχε θετικό», εξηγεί η διοίκηση στις οικονομικές καταστάσεις.

Για την τρέχουσα χρήση, αναφέρεται ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες της εταιρείας για αντιστροφή της αρνητικής εικόνας των αποτελεσµάτων, παρά τη συνεχιζόµενη κοστολογική έξαρση στην αγορά πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ενέργειας κ.λ.π. λόγω του πολέµου στην Ουκρανία και του έντονου ανταγωνισµού. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο αποφασίστηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΨΑ ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, κατόπιν και της εισόδου του σχήματος Καραμούζη και του επενδυτικού ταμείου SMERC στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας μέσω της Αγριά Εμπορική ΑΕ, με την διοίκηση να αναφέρει ότι «η Εταιρεία διαθέτει πλέον επαρκή κεφαλαιακή διάρθρωση και ρευστότητα».