Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την επιβολή Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης 33% στις εταιρείες διύλισης με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη φορολογικού έτους 2023. Σε συνέχεια του μέτρου το 2022, θεσπίζεται έκτακτη Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης στις εταιρείες διύλισης με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του 2023. Η ΠΣΑ θα υπολογιστεί με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη του φορολογικού έτους 2023, όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1854, δηλαδή 33% επί των φορολογητέων κερδών του έτους 2023, που υπερβαίνουν το 20% του μέσου όρου των αποτελεσμάτων των ετών 2018 έως 2021. Σημειώνεται ότι η ΠΣΑ, με βάση το 2023, θα βεβαιωθεί εντός του 2024 και θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2024. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους κατά τον μήνα Δεκέμβριο, που λόγω προσωπικής διαφοράς δεν ωφελούνται από την νέα αύξηση των συντάξεων από 1/1/2025, καθώς και για την ενίσχυση των πιστώσεων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.