Οι ζωτικής σημασίας Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ) για την οικονομία της Ευρώπης και τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας αποτέλεσαν το έναυσμα για τη σύσταση Επιτροπής Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΕΟΠΥ) από τον Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων (ΣΕΓ).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρωταρχικοί στόχοι της ΕΟΠΥ η καλύτερη εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών για τις ορυκτές πρώτες ύλες στην χώρα μας και η ανάδειξη των δυνατοτήτων των ελληνικών κοιτασμάτων. Η επιτροπή θα δώσει μεγάλη έμφαση σε θέματα εκπαίδευσης και στην προώθηση των θεμάτων σχετικά με τις ορυκτές πρώτες ύλες στο ευρύ κοινό και στην Πολιτεία.