Στις 20 Σεπτεμβρίου 2021 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης, για να εξετάσει εάν συντρέχει παράβαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού από τη ΣΑΡΑΝΤΗΣ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της επιτροπής: «Σύμφωνα με την εισήγηση, μετά από ενδελεχή έλεγχο των στοιχείων που προσκόμισαν οι καταγγέλλουσες, των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο στις εγκαταστάσεις της ΣΑΡΑΝΤΗΣ, σειρά ερωτηματολογίων στη ΣΑΡΑΝΤΗΣ, στις καταγγέλλουσες και σε επιλεγμένες ανταγωνίστριες της ΣΑΡΑΝΤΗΣ προτείνεται να απορριφθούν ως αβάσιμες οι εν θέματι καταγγελίες για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (όπως ισχύει) και να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ στην υπό κρίση υπόθεση. Υπενθυμίζεται σχετικά, ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών».