Ανάπτυξη άνω του 34% πέτυχε πέρυσι η εταιρεία Makios Logistics που υλοποίησε επενδύσεις 12 εκατ. ευρώ και για τη φετινή χρονιά προσβλέπει σε περαιτέρω αύξηση των εργασιών της. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε αύξηση 34,10% ως αποτέλεσμα της έντονης οργανικής ανάπτυξης στα 66,195 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά́ κέρδη EBITDA παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό́ 19,84% ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφωθήκαν για τον Όμιλο στα 2.283.246,55 ευρώ́ μειωμένα κατά 10,44% σε σχέση με το 2021.

Το πρόγραμμα επενδύσεων την χρήση που έκλεισε ξεπέρασε τα 12 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των επενδύσεων αφορά την κατασκευή́ της επέκτασης του αποθηκευτικού́ κέντρου της Γέφυρας, την επέκταση του φωτοβολταϊκού πάρκου στις στέγες των εγκαταστάσεων του Καλοχωρίου και την έναρξη κατασκευής του νέου Αποθηκευτικού́ Κέντρου στον Ασπρόπυργο. Πραγματοποιήθηκε επίσης σημαντική́ αύξηση του στόλου των φορτηγών ψυγείων και των φορτηγών συλλογής γάλακτος. Το 2023, αναμένεται να ολοκληρωθεί́ η αποθήκη στον Ασπρόπυργο επιφάνειας 20.000 τ.μ. και η αγορά́ αποθήκης στο Καλοχώρι επιφάνειας 4.300 τ.μ.. Πρόγραμμα επενδύσεων υπάρχει και στα τμήματα των μεταφορών με την αγορά́ νέων μεταφορικών μέσων για την επέκταση των στόλων.

Η διοίκηση του ομίλου ευελπιστεί ένα πρόγραμμα στοχευμένης οργανικής αλλά́ και ανόργανης ανάπτυξης να έχει ως αποτέλεσμα στον κλάδο μεταφορών συσκευασμένων τροφίμων, την ενίσχυση της δραστηριότητας στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, στον κλάδο αποθήκευσης την ανάπτυξη του τμήματος στην Αττική́ και στο εξωτερικό́, και στον κλάδο μεταφορών υγρών και χύδην προϊόντων.