Την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ύαλος Γιαννούλης ΑΕΒΕ» στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Κρήτης.

Η νέα επένδυση της Κρητικής εταιρείας, επιλέξιμου και ενισχυόμενου ύψους 1,045 εκατ. ευρώ, αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας και παραγωγής νέων προϊόντων της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής κρυστάλλων, στη θέση Γέφυρα Ζουρίδας, Δ.Ε. Ρεθύμνου.

Η εταιρεία Ύαλος Γιαννούλης ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στον χώρο του γυαλιού από το 2006, έχοντας αναπτύξει μια μονάδα επεξεργασίας υαλοπινάκων με σύγχρονο εξοπλισμό, που καλύπτει το σύνολο των εφαρμογών του γυαλιού. Εκεί παράγει, σχεδιάζει και υλοποιεί ιδέες που ικανοποιούν τις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεχή εξειδίκευση του προσωπικού, την άψογη συντήρηση και την αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής. Επίσης, διαθέτει πιστοποιήσεις σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008, για το σύστημα ποιότητας που ακολουθείται κατά την επεξεργασία, τοποθέτηση και εμπορία υαλοπινάκων και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1279-2 για τη σωστή κατασκευή των διπλών υαλοπινάκων καθώς και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με το πρότυπο DIN EN ISO 14001:2004.

Η δημιουργική τάση της εταιρείας για το γυαλί και τα φυσικά υλικά, την ώθησε τα τελευταία χρόνια, στην παραγωγή Ελληνικών χειροποίητων μαγνητών. Με γνώμονα τη μοναδικότητα τους και την ποικιλία των σχεδίων τους, τα χειροποίητα μαγνητάκια της Ύαλος καθιερώθηκαν στον τουριστικό κλάδο ως πρότυπο Ελληνικό προϊόν.

Βήματα ανάπτυξης
Η Κρητική βιομηχανία εμφάνισε στη χρήση του 2019 -τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός- τζίρο αυξημένο κατά 4,26% σε σχέση με το 2018 ύψους 2,398 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων μειώθηκαν 14,91% στα 321.811,72 ευρώ, τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν 30,86% στα 241.915,28 ευρώ ενώ τα ενσώματα πάγια στοιχεία το 2019 ανήλθαν σε 1.685.254,08 ευρώ έναντι των 1.486.323,38 ευρώ.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 348,84% συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση, δηλαδή περιορίστηκαν σε 3072,72 ευρώ το 2019 από 880,82 ευρώ που ήταν το 2018, ενώ ο συνολικός δανεισμός από 31.389,73 ευρώ στις 31/12/2018 περιορίστηκε σε 22195,36 ευρώ στις 31/12/2019 παρουσιάζοντας μείωση κατά 29,23%.
Αλεξάνδρα Γκίτση